Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали- прекратен

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали- прекратен

Е-мейл Печат

        Търгът е прекратен!                  ПОКАНА


Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 248 по точка 2/ 02.09.2013г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 25.09.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1– Продажба на скрап от МРС: 24 558,95 лв.; Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от тягови двигатели: 161 621,50 лв.; Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от релси: 88 000,00 лв.

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1– Продажба на скрап от МРС: 2000,00 лв. (две хиляди лева); Обособена позиция 2 - Продажба на тягови двигатели: 4000.00 лева (четири хиляди лева) и Обособена позиция 3 продажба на Желязо от релси: 3000.00 лева (три хиляди лева) по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 24.09.2013г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 24.09.2013г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 
 


Полезни връзки