Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 251 по точка 4/ 30.09.2013г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.
Търгът ще се проведе на 25.10.2013 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 6 600.00 лв. (шест хиляди и шестстотин лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 42 835,98 лв лв. (четиридесет и две хиляди осемстотин тридесет и пет лева и деветдесет и осем стотинки); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 39 325,58 лв. (тридесет и девет хиляди триста двадесет и пет лева);  Обособена позиция 4 - Обособена позиция 4– Продажба на скрап от Магнитно Релсови Спирачки /МРС/: 24 558,95 лв. лв. (двадесет и четири хиляди петстотин петдесет и осем лева); Обособена позиция 5 - Продажба скрап от тягови двигатели: 161 621,50  лева (сто шестдесет и една хиляди шестстотин двадесет и един лева и петдесет стотинки);  Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 88 000,00 лева (осемдесет и осем хиляди лева) и Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба акумулаторни батерии:  46 838,25 лв (четиридесет и шест хиляда осемстотин тридесет и осем  лева и двадесет и пет стотинки).
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 300.00 лв. (триста лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 1 200,00 (хиляда и дваста лева); Обособена позиция 4 - Обособена позиция 4– Продажба на скрап от Магнитно Релсови Спирачки /МРС/: 2000,00 лв. (две хиляди лева); Обособена позиция 5 - Продажба скрап от тягови двигатели: 4000.00 лева (четири хиляди лева);  Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 3000.00 лева (три хиляди лева) и  Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба акумулаторни батерии: 1300,00 (хиляда и три ста лева) по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 50 /петдесет/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 24.10.2013г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 24.10.2013г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки