Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                                                      “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                                               ОБЯВЯВА
                                                Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                                                 на :
 
Конкурс № 5: Част от терен незастроен, 500 кв.м. , УПИ VІ, находящ се на   
                          бул”Амстердам” до тролейбусно депо “Искър””
 Първоначална месечна наемна цена 460 (четиристотин и шестдесет) лв.   , без  вкл.ДДС

      Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 23.04.2014 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
       Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  23.04.2014 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025 ,  e-mail: www.elektrotransportsf.com.
 


Полезни връзки