Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
                             “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                              на :


Конкурс №6  : Модулна клетка с обща площ от 60 кв.м.,   находяща   се  в двора на
                          тролейбусно  депо “Надежда”-ул.”Подп.Калитин” №28
•    Първоначална месечна наемна цена : 200 (  двеста )  лв. без  вкл.ДДС  
Конкурс №7  : Постройка едноетажна масивна   с обща площ 14 кв.м. ,  находяща   се
                          до тухления спирконавес на първа спирка ТМ.№5- “Княжево”
•    Първоначална месечна наемна цена : 200 (  двеста )  лв. без  вкл.ДДС  
Конкурс №8  : Авто-мото център   с обща площ 223 кв.м. ,  находящ   се  на  
                         ул.”Подп.Калитин”
•    Първоначална месечна наемна цена : 705 (  седемстотин и пет )  лв. без  вкл.ДДС  
Конкурс №9  : Павилион метален с обща площ от 25 кв.м  , находящ   се  в двора на
                           трамвайно депо “Банишора”
•    Първоначална месечна наемна цена : 60 (  шестдесет  )  лв. без  вкл.ДДС  
Конкурс №10 : Помещение   с обща площ 25 кв.м. , находящо се на посл.спирка
                           ТМ.№12 – “Илиенци”
•    Първоначална месечна наемна цена : 80 (  осемдесет  )  лв. без  вкл.ДДС  
Конкурс №11  : Павилион   лека конструкция   с обща площ 20 кв.м. , находящ се в
                            трамвайното ухо на сп.”Никола Петков” .
•    Първоначална месечна наемна цена : 120(сто и двадесет)  лв. без  вкл.ДДС  
Конкурс №12  : Част от сграда едноетажна   с обща площ от 25 кв.м.  , находяща  се  
                            на ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово”    
•    Първоначална месечна наемна цена : 300 (  триста )  лв. без  вкл.ДДС  
Конкурс №13  : Част от сграда едноетажна   с обща площ от 23 кв.м , находяща  се  
                            на   ул.”Пушкин”№1 – кв.Павлово”    
•    Първоначална месечна наемна цена : 100 (  сто )  лв. без  вкл.ДДС  
Конкурс №14: Отдаване под наем на площи   за монтиране на   автомати за топли
                       напитки на територията на поделенията на “Столичен електротранспорт”    
•    Първоначална месечна наемна цена  без  вкл.ДДС за всяка площ от 1 кв. м. по местонахождение на автомата за топли напитки ,както следва:
-  Адм.сграда трамв.депо “Красна поляна”  -        90 лв.;
    -  Адм.сграда трамв.депо “Искър”                 -      100 лв.;

               Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация , която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС  , издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 3.07.2014 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза”№193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до  3.07.2014 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263,0878 672 025 и 0878 672 131-инж.Петрова      
                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                           
 


Полезни връзки