Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат


ПОКАНА


Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 285 по точка 2/ 06.08.2014г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.


Търгът ще се проведе на 22.08.2014 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 5 964,00 лв. (петхиляди деветстотин и шестдесет и четири лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 10 178,70 лв. (десет хиляди сто седемдесет и осем лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 325 024,15 лв. (триста двадесет и пет хиляди двадесет и четири лева и петнадесет стотинки); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 29 884,00 лв. (двадесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и четири лева); Обособена позиция 5– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 13 000,00 лв. (тринадесет хиляди лева); Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 50 400,00 лв. (петдесет хиляди и четиристотин лева); Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии: 2 668,84 лв. (две хиляди шестстотин шестдесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 300.00 лв. (триста лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 5 000,00 (пет хиляди лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 2000,00 лв. (две хиляди лева); Обособена позиция 5– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 2000.00 лева (две хиляди лева); Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 3000.00 лева (три хиляди лева); Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба оловни акумулаторни батерии: 300,00 лв. (триста лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 21.08.2014г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.


Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 21.08.2014г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 


Полезни връзки