Начало | Конкурси | “Изкупуване на луминесцентни лампи”

“Изкупуване на луминесцентни лампи”

Е-мейл Печат
"Столичен електротранспорт"ЕАД
ПОКАНА

            Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,
             Моля до 07.11.2014г.  да ни представите оферта за:  
            “Изкупуване на луминесцентни лампи” (приблизително на около 500 kg - годишно), срок на действието на договора 2 години.
            Към офертата следва да представите единична; начин на плащане (разрочено, съгласно предложена от Вас схема);  време необходимо за извършване на доставката.
          Следва да посочите срок на валидност на офертата си.
          Към ценовата оферта е необходимо да представите   следните документи:
1.Решение за съдебна регистрация или ЕИК (Единен индетификационен код);
2.Копие на действащо разрешителни за изкупуване на отпадъци от луминесцентни лампи;
3.Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
 
       Представените копия на документите следва да бъдат заверени с надпис “Вярно с оргинала”, подпис на лицето, представляващо дружеството и печат на дружеството.
        Офертата следва да бъде представена в непрозрачен, запечатен плик, с ненарушена цялост на адрес гр.София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №193.  Върху плика кандитът следва да  посочи наименование на дружеството, адрес за кореспонденция, телефон и факс, както и наименованието на предмета на офертата.          
         Оценка  и класиране на кандидатите ще се извърши чрез показател най-ниска цена.  

                                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                                                                                                            /инж. Евгений Ганчев/
 


Полезни връзки