Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат

ПОКАНА

 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 301 по точка 3/ 03.02. 2015г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

 

Търгът ще се проведе на 19.02.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 2 100,00 лв. (двехиляди и сто лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 10 656,00 лв. (десет хиляди шестстотин и петдесет и шест лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 123 692,80 лв. (стодвадесет и три хиляди шестстотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани МРС за български трамваи: 16 485,00 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 360,00 лв. (трисета и шестдесет лева); Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 84 000,00 лв. (осемдесет и четири  хиляди лева); Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба оловни  акумулаторни батерии: 1456,00 лв. (хиляда четиристотин и петдесет и шест лева).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 300.00 лв. (триста лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 6 000,00 (шест хиляди лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани МРС за български трамваи: 1000,00 лв. (хиляда лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 100.00 лева (сто лева);  Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 4000.00 лева (четири хиляди лева); Обособена позиция 7 - Продажба скрап на излезли от употреба оловни  акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева).. Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 18.02.2015г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

 

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 18.02.2015г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 


Полезни връзки