Home | Competitions | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

E-mail Print
There are no translations available.

ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 303 по точка 5/ 20.02. 2015г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 10.03.2015 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1– Продажба на скрап от черни метали: 10 656,00 лв. (десет хиляди шестстотин и петдесет и шест лева); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали: 34 134,00 лв. (тридесет и четири хиляди сто тридесет и четири лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 75 702,80 (седемдесет и пет хиляди седемстотин и два лева и осемдесет стотинки); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани МРС за български трамваи: 16 485,00 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 360,00 лв. (трисета и шестдесет лева).   
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1– Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали: 2 000,00 (две хиляди лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 3 000,00 (три хиляди лева);  Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от бракувани МРС за български трамваи: 1000,00 лв. (хиляда лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 100.00 лева (сто лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 09.03.2015г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 09.03.2015г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Useful links