Начало | Конкурси | ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Е-мейл Печат
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД

На основание Решение по т. 3 от протокол №311 от 20.05.2015 г. на Съвета на Директорите на „Столичен електротранспорт” ЕАД в изпълнение на Решение №78 от 12.02.2015 г и Решение № 500 от 24.07.2014 г.на Столичен общински съвет

ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ:

І. Недвижим имот, находящ се в град София, район „Сердика”, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193, представляващ по Акт за частна общинска собственост № 1412/10.06.2009г., вписан в Службата по вписванията гр.София с акт № 130, том СVІІІ, рег.№ 37913 от 04.09.2009г. УПИ ІІІ /трети/, отреден за обществено жилищно строителство, попадащ в кв.6 /шести/ по действащия регулационен план на София, одобрен със Заповед № РД-50-09-204 от 08.04.1987г., местността „ГГЦ-Зона В-17”, съдържащ 4637 /четири хиляди шестстотин тридесет и седем/ кв.м., при граници по АОС: изток – ул.Княз Церетелев, запад – УПИ І-4, УПИ ІІ; север – ул.Вишовград; юг – УПИ ІV, а по скица на поземлен имот № 10687/24.02.2014г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр.София ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.512.172 /шест осем едно три четири точка пет едно две точка едно седем две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011г., находящ се в град София, район Сердика, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 с площ от  4562 /четири хиляди петстотин шестдесет и два/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 6, парцел ІІІ, при съседи по скица: поземлени имоти с идентификатори 68134.512.176, 68134.512.170, 68134.512.171, 68134.512.169, 68134.512.206, 68134.512.173;
    ІІ. Недвижим имот, представляващ:
- сграда – ведомствено общежитие, състояща се от две тела – на 17 и 18 етажа, функционално свързани, със сутерен и общ асансьор, монолитна конструкция, представляваща обособена част от Ведомствено общежитие „Банишора”, находяща се в гр.София, община „Столична”, район „Сердика”, бул.”Кн.Мария Луиза” № 193, със застроена площ на 17 етажното тяло от 223.13 кв.м. и разгъната застроена площ от 3 793.13 кв.м., и със застроена площ на 18 етажното тяло от 197.44 кв.м. и разгъната застроена площ от 3 553.85 кв.м., с обща застроена площ на двете тела по доказателствен акт от 423.00 кв.м., а по експертно заснемане на мястото от 420.56 кв.м. и с разгъната застроена площ на цялата сграда от 7 346.97 кв.м.;
- двуетажна сграда, представляваща обособена част от Ведомствено общежитие „Банишора”, находяща се в гр.София, община „Столична”, район „Сердика”, бул.”Кн.Мария Луиза” № 193, с обща застроена площ по доказателствен акт от 688.00 кв.м., а по експертно заснемане на място от 686.33 кв.м., и обща разгъната застроена площ от 1 372.65 кв.м.;
- едноетажна сграда за експлоатация, представляваща обособена част от Ведомствено общежитие „Банишора”, находяща се в гр.София, община „Столична”, район „Сердика”, бул.”Кн.Мария Луиза” № 193, с обща застроена площ по доказателствен акт от 384.00 кв.м., а а по експертно заснемане на място от 378.20 кв.м. и разгъната застроена площ от 378.20 кв.м.
    - сграда – ведомствено общежитие, състояща се от две тела – на 13 и 14 етажа, функционално свързани, със сутерен и общ асансьор, монолитна конструкция, представляваща обособена част от Ведомствено общежитие „Банишора”, находяща се в гр.София, община „Столична”, район „Сердика”, бул.”Кн.Мария Луиза” № 193, със застроена площ на 13 етажното тяло от 196.04 кв.м. с разгъната застроена площ от 2548.49 кв.м. и със застроена площ на 14 етажното тяло от 220.75 кв.м., с разгъната застроена площ от 3090.43 кв.м., с обща застроена площ на двете тела по доказателствен акт от 423.00 кв.м., а по експертно заснемане на мястото от 416.79 кв.м. и с разгъната застроена площ на цялата сграда от 5 638.92 кв.м., изградени в УПИ ІІІ-ожс, кв.6, м.”ГГЦ- Зона В-17”, район „Сердика”изградени в УПИ ІІІ-ожс, кв.6, м.”ГГЦ- Зона В-17”, район „Сердика”.

ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА:19.06.2015 г. от 10:00 часа.

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА: 4 889 640,00 (четири милиона осемстотин осемдесет и девет хиляди и шестстотин и четиридесет лева)., без включен ДДС.

СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ: 49 000,00лв./четиридесет и девет хиляди лева/, без включен ДДС.

ДЕПОЗИТНА ВНОСКА: 244 482,00 лв. /двеста четиридесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и два лева/.

Депозитите се внасят по банкова сметка на “Столичен електротранспорт” ЕАД: в "Общинска банка" AД,  финансов център "Денкоглу", IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF,.

Цената на един комплект тръжна документация е 300 лв./триста  лева/ без ДДС.

Закупуване на тръжна документация може да се извърши в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр.София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 всеки работен ден от 25.05.2015. до 18.06.2015 г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа.

Оглед на обекта може да се извърши след закупуване на тръжна документация от деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен ден от 25.05.2015. до 18.06.2015 г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа.

Срок за подаване на заявления за участие в търга - не по-късно от последния работен ден, предхождащ търга, в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД от от 08.00 до 16.00 часа.

Дата на повторно провеждане на търга: 30.06.2015г. в същия час, за което

Закупуване на тръжна документация може да се извърши в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр.София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193. всеки работен ден от 22.06.2015г. до 29.06.2015 г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа.

Оглед на обекта може да се извърши след закупуване на тръжна документация от деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД, по предварителна заявка на кандидата, всеки работен ден от 22.06.2015г. до 29.06.2015 г. вкл., от 08.00 до 16.00 часа.

Срок за подаване на заявления за участие в търга - не по-късно от последния работен ден, предхождащ търга, в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД от 08.00 до 16.00 часа.

За допълнителна информация: тел.: +359 (0)2 833 41 01
 


Полезни връзки