Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 312 по точка 3/ 29.05. 2015г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 16.06.2015 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1– Продажба на скрап от стълбове- 6 000.00 лв. (шест хиляди лева);  Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 47 732,20 лв. (четиридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и два лева и двадесет и двадесет стотинки); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 7 652,70 лв. (седем хиляди шестстотин петдесет и два лева  и седемдесет стотинки); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 22 868.77 лв (двадесет и две хиляди осемстотин шетсдесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамваини релси: 60 800,00 лв. (шестдесет хиляди осемстотин лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 204,00 лв. (двеста и четири лева); Обособена позиция 7 -Продажба на скрап от акумулатори: 1 268,50 лв. (хиляда двеста  шестдесет и осем лева и петдесет стотинки); Обособена позиция 8 -Продажба на скрап от неразглобени колектори: 3 133,20 лв. (три хиляди сто тридисет и три лева и двадесет стотинки).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1– Продажба на скрап от стълбове: 300,00 (триста) лева; Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 1 000,00 (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 2 000,00 (две хиляди лева);  Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 3000,00 лв. (трихиляди лева); Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 100.00 лева (сто лева). Обособена позиция 7 -Продажба на скрап от акумулатори: 50 (петдесет) лева; Обособена позиция 8 -Продажба на скрап от неразглобени колектори: 300.00 лв. (триста лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 15.06.2015г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 15.06.2015г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки