Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 321 по точка 6/ 18.08. 2015г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.


Търгът ще се проведе на 10.09.2015 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1– Продажба на скрап от стълбове-  1 476.00 лв. (хилядa четиристотин седемдесет и шест лева);  Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 36 590,28 лв. (тридесет и шест хиляди петстотин и деветдесет лева и двадесет и осем стотинки); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 6 703,34 лв. (шест хиляди седемстотин и три лева  и тридесет и четири стотинки); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 69 088,00 лв (шестдесет и осем хиляди и осемдесет и осем лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамваини релси: 41 400,00 лв. (четиридесет и една хиляди и четиристотин лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 149,60  лв. (сто четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки); Обособена позиция 7 - Продажба на скрап от неразглобени колектори: 2 683,20 лв. (две хиляди шестстотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1– Продажба на скрап от стълбове: 300,00 (триста) лева; Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 1 000,00 (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 2 000,00 (две хиляди лева);  Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 3000,00 лв. (трихиляди лева); Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 100.00 лева (сто лева). Обособена позиция 7 –Продажба на скрап от неразглобени колектори: 300.00 лв. (триста лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 09.09.2015г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 09.09.2015г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки