Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 341 по точка 4/ 24.02.2016г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.


Търгът ще се проведе на 25.03.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: Обособена позиция 1- Продажба на скрап от черни метали: 22 947,62 лв. (двадесет и две хиляди деветстотин четиридесет и седем лева и шестдесет и две стотинки); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали: 3 783,47 лв (три хиляди седемстотн осемдесет и три лева и четиридесет и седем стотинки); Обособена позиция 3 -  Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 108,80  лв. (сто и осем лева и осемдесет стотинки); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от неразглобени колектори: 2 146,26 лв. (две хиляди сто четиридесет и шест лева и двадесет и шест стотинки).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва Обособена позиция 1–Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали: 1 000,00 (хиляда лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от употребявани железни варели непочистени замърсени с масло: 100.00 лева (сто лева). Обособена позиция 4 –Продажба на скрап от неразглобени колектори: 300.00 лв. (триста лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 24.03.2016г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 24.03.2016г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки