Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № № 353 по точка 2/ 19.08.2016г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 15.09.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1–Продажба на скрап от черни метали:  5 111.20.  (пет хиляди сто и единадесет лева и двадесет стотинки); За Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 8000,00 лв. (осем хиляди лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 3 737,93 лв. (три хиляди седемстотин тридесет и седем лева и деветдесет и три стотинки); За Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 35 916,22 лв. (треидесет и пет хиляди деветстотин и шестнадесет лева и двадесет  и две  стотинки);  За Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от релси: 64 320,00 лв. (шестдесет и четири хиляди и триста и двадесет лева); За Обособена позиция 6–Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 8 454,80 лв. (осем хиляди четиристотин петдесет и четири лева и осемдесет стотинки); За Обособена позиция 7– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 29 480,00 лв. (двадесет и девет хиляди четиристотин и осемдесет лева); За Обособена позиция 8–Продажба на скрап от негодни акумулаторни батерии: 6 092,50 лв. (шест хиляди деветстотин деветдесет и два лева и петдесет стотинки); За Обособена позиция 9 –Продажба на скрап от неразглобени колектори: 1 215,50 лв. (хиляда двеста и петнадесет лева и петдесет стотинки); За Обособена позиция 10– Продажба на скрап от бракувани електрически двигатели: 198 110,45 лв.  (сто деветдесети осем хиляди сти и десет лева и четиридесет и пет стотинки стотинки).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва Обособена позиция 1–Продажба на скрап от черни метали: 800,00 лв. (осемстотин лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове – 500,00 лв. (петстотин лева);  Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 1 000,00 (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 800.00 лева (осемстотин лева); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от релси: 1200,00 лв. (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 6–Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 600,00 лв. (шестстотин лева); Обособена позиция 7–Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 1200,00 (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 8–Продажба на скрап от негодни акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева); Обособена позиция 9 –Продажба на скрап от неразглобени колектори: 200.00 лв. (деста лева); Обособена позиция 10–Продажба на скрап от бракувани електрически двигатели: 4000,00 лв. (четири хиляди лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 14.09.2016г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 14.09.2016г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки