Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 359 по точка 4/  24.11.2016г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 13.12.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1–Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 83 734.90 лв. (осемдесет и три хиляди седемстотин тридесет и четири лева и деветдесет стотинки);  За Обособена позиция 2– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 24 084,00 лв. (двадесет и четири хиляди осемдесет и четири лева); За Обособена позиция 3–Продажба на скрап от негодни акумулаторни батерии: 3 254,50 лв. (три хиляди двеста петдесет и четири лева и петдесет стотинки); За Обособена позиция 4– Продажба на скрап от бракувани електрически двигатели: 119 505,19 лв.  (сто и деветнадесет хиляди петстотин и пет лева и деветнадесет стотинки).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 800.00 лева (осемстотин лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 1200,00 (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 4– Продажба на скрап от бракувани електрически двигатели: 4000,00 лв. (четири хиляди лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 12.12.2016г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 12.12.2016г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки