Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
Normal 0

 

ПОКАНА

 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 11 по точка 1/  28.06.2017г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

 

Търгът ще се проведе на 18.07.2017 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 17 000.00 лв. (седемнадесет хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали:  29 672,32 лв. (двадесет и девет хиляда шестстотин седемдесет и два лева и тридесет и две стотинки); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 37 324,84 лв.  (тридесет и седемхиляди триста двадесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки); Обособена позиция 4– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии: 2 896,00 лв. (двехиляди осемстотин деветдесет и шест лева).

 

           Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 2000.00 лв. (две хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали: 1000 лв. (хиляда лева);   Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1000.00 лева (хиляда лева); Обособена позиция 4– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Ценатa на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 17.07.2017г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

 

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 17.07.2017г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 


Полезни връзки