Съобщение за отваряне на цени за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”

Е-мейл Печат
Съобщение за отваряне на цени за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”

Относно: Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm” открита с Решение № 362, т.10 от дата 20.01.2017 г.  на Възложителя и публикувана в TED (Официален вестник на Европейския съюз) под №2017/S 017-028264 от 25.01.2017 г. и Регистъра за обществени поръчки под АОП, № 00203-2017-0001 от 23.01.2017 г.


             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Комисия определена със Заповед № № 04-03-9/ 22.03.2017 г.  на Изпълнителния директор на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за избор на изпълнител за  “Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”, и в изпълнение на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомява, че предлаганите ценови параметри на допуснатите участници ще бъдат отворени на 20.09.2017г. (сряда) от 10:00ч. в административната сграда на управлението на “Столичен електротранспорт”ЕАД, намираща се на адрес: гр.София 1233, ул. “Подполковник Калитин” № 30.
 

Полезни връзки