Договор за реализацията на проект: „Подобряване условията на труд, параметрите на работната среда и намаляване риска за здравето и безопасността на работещите в Ремонтното хале на Трамвайно депо Красна поляна на „Столичен електротранспорт ЕАД“

Е-мейл Печат
На 30 октомври 2017 г. „Столичен електротранспорт” ЕАД и Фонд "Условия на труд", управляван от Министерство на труда и социалната политика (МТСП), сключиха договор за реализацията на проект: „Подобряване условията на труд, параметрите на работната среда и намаляване риска за здравето и безопасността на работещите в Ремонтното хале на Трамвайно депо Красна поляна на „Столичен електротранспорт ЕАД“".

Целта на проекта е оптимално подобряване условията на труд, чрез организационни мероприятия, реализирани на територията на Ремонтното хале и постигане на съответствие с нормативните изисквания на българското и европейско законодателства, чрез оптимизиране показателите на факторите на работната среда и безопасност на работното място.

Общата стойност на проекта възлиза на 332 440,04 (триста тридесет и две хиляди четиристотин и четиридесет лева и четири стотинки) лева без ДДС. Предвиденото съфинансиране и размерът на безвъзмездната финансова помощ от страна на Фонда е в размер до 30 % от допустимите разходи по проекта.

Срокът за изпълнение на договора е 10 (десет) месеца, считано от датата на подписването му.


 

Полезни връзки