Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали /ПРЕКРАТЕН/

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали /ПРЕКРАТЕН/

Е-мейл Печат
 

Заповед за прекратяване на конкурса: (к.26.03.2018г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (275 КB).

 
 
 
 
 
 
 
 
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 36 по точка 2/ 15.03.2018г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.
    

Търгът ще се проведе на 02.04.2018 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1–Продажба на скрап от черни метали: 25 163,56 лв  (двадесет и пет хиляди и сто шестдесет и три лева и петдесет и шест стотинки);  Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали: 7 964,00 лв. (седем хиляди деветстотин шестдесет и четири лева);  За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 58 758,90 лв.  (петдесет и седем хиляди седемстотин и петдесет и осем лева и деветдесет стотинки);  За Обособена позиция4– Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел - кадмиеви) батерии: 4 224,00 лв. (четири хиляди двеста двадесет и четири лева); За Обособена позиция 5– Продажба на скрап от негодни акумулаторни Pb (оловни - акумулаторни) батерии: 3 202,98 лв (трихиляда двеста и два лева и деветдесет и осем стотинки); За Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни  метало-гумени тампони: 2 493,60 лв (две хиляди четиристотин деветдесет и три лева и шестдесет стотинки).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва За Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от черни метали: 1000,00 лв. (хиляда лева); Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от цветни метали – 800,00 лв. (осемстотин лева);  За Обособена позиция 3  -Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1100.00 лева (хиляда и сто лева); Обособена позиция4– Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел - кадмиеви) батерии: 200,00 лв. (двеста)- За Обособена позиция 5– Продажба на скрап от негодни акумулаторни Pb (оловни - акумулаторни) батерии и: 200,00 лв. (двеста лева); Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни  метало-гумени тампони – 80 лв. (осемдесет лева).  
 Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 30.03.2018г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 30.03.2018г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки