Начало | Конкурси | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат
 “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
    ОБЯВЯВА

          Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
      на :


Конкурс № 6

 Площ за монтиране на автомати за топли напитки, както следва:
Трамвайно депо “ Искър”- административна сграда
·    Първоначална месечна наемна цена : 60 ( шестдесет)  лв. без  вкл.ДДС ;

Тролейбусно депо “Искър” – диспечери
·    Първоначална месечна наемна цена : 120 (сто и двадесет)  лв. без  вкл.ДДС ;
 
Конкурс № 7
Стол  за хранене и кафе с обща площ 662 кв.м. в почивна база – гр.Ахтопол
·    Първоначална месечна наемна цена : 730 (седемстотин и тридесет) лв. без  вкл.ДДС ;

Конкурс № 8
Павилион   с обща площ от 33.50 кв.м., находящ   се  на последна спирка тролейбус № 1 – “V-та градска болница”
·    Първоначална месечна наемна цена: 400 (четиристотин) лв. без  вкл.ДДС

       Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”  към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването  ù  за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 10.05.2018 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  10.05.2018  г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 11.05.2018 г., 13 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД , ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  

                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
 


Полезни връзки