Home | Competitions | Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години на обекти

E-mail Print
There are no translations available.

 “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
  ОБЯВЯВА

        Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
              на :


1.    Конкурс № 12
 Павилион    с обща площ от 46.50  кв.м.,   находящ   се  на  тролейбусна спирка “Сточна гара”
·    Първоначална месечна наемна цена : 727 (седемстотин двадесет и седем) лв.

2.    Конкурс № 13

Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена: 82 (осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС;

3.    Конкурс № 14

Помещение с обща площ 4.90 кв.м., находящо се на посл.спирка ТМ.№№11,12 – “Илиенци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв. без  вкл.ДДС .

          Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 15.11.2018 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
        Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  15.11.2018  г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 16.11.2018 г., 13 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  

                                                                   www.elektrotransportsf.com                    
                                                                   e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com


 
 


Useful links