Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 62 по точка 1/ 19.02.2019г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 15.03.2019 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 50 550,00 лв. (петдесет хиляди и петстотин и петдесет лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 7 582,50 лв. (седем хиляди петстотин осмемдесет и два лева); за Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали: 1 483,35 лв. (хиляда четиристотин и осемдесет и три лева и тридесет и пет стотинки); за  Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 2 181,50 лв. (две хиляди сто осемдесет и един лева и петдесет стотинки); за Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 32 207,55 лв. (тридесет и две хиляди двеста и седем лева и петдесет и пет стотинки); за Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел - кадмиеви) батерии: 4 500,80 лв. (четири хиляди петстотин лева и осемдесет стотинкик); за Обособена позиция 7– Продажба на скрап от негодни oловни акумулаторни батерии: 840,00 лв. (осемстотин и четиридесет лева); за Обособена позиция 8 - Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване: 32 816,00 лв. (тридесет и две хиляди осемстотин и шестнадесет лева); Обособена позиция 9 - Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 20 080,00 лв. (двадесет хиляди и осемдесет лева).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева); За обособена позиция 2-– Продажба на скрап от стълбове: 800,00 лв. (осемстотин лева);  За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 1000,00 лв. (хиляда лева); Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали – 350,00 лв. (триста и петдесет лева);  За Обособена позиция 5  -Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 2000.00 лева (две хиляда лева); Обособена позиция 6– Продажба на скрап от негодни акумулаторни NiCd (никел - кадмиеви) батерии: 200,00 лв. (двеста); Обособена позиция 7–Продажба на скрап от негодни oловни акумулаторни батерии 100,00 лв. (сто лева); Обособена позиция 8 - Продажба на скрап от бракувани трамвайни мотриси за нарязване – 2 000 (двехиляди) лева; Обособена позиция 9 - Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване – 1 500 лв. (хиляда и петстотин) лева.  

Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 14.03.2019г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 14.03.2019г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки