Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 93 по точка 4/ 22.06.2020г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.


Търгът ще се проведе на 14.07.2020 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 35 000,00 лв. (тридесет и пет хиляди лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от цветни метали: 5 244,10 лв. (пет хиляди двесата четиридесет и четири лева и десет стотинки); за Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 10 523,50 лв. (десет хиляди петстотин и двадесет и три лева и петдесет стотинки); за Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 2 367,42 лв. (две хиляди триста шестдесет и седем лева  и четиридесет и две стотинки); за Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от негодни кадмиеви акумулаторни батерии:3 484,80 лв (три хиляди  четиристотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки); за Обособена позиция 6 - Продажба на негодни пластмасови седалки: 10,00 лв. (десет лева).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2 800,00 лв. (две хиляди и осемстотин лева); За обособена позиция 2- Продажба на скрап от цветни метали –500,00 лв. (петстотин лева);  За Обособена позиция 3-Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1000.00 лева (хиляда лева); За Обособена позиция 4- Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии – 200,00 лева (двеста лева); За Обособена позиция 5-Продажба на скрап от негодни кадмиеви акумулаторни батерии– 50 лв. (петдесет) лева; За Обособена позиция 6 - Продажба на негодни пластмасови седалки – 5 лв. (пет лева).  

Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 13.07.2020г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 13.07.2020г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки