Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 108 по точка 1/ 20.01.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 09.02.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 17 979,80 лв. (седеннадесет хиляди деветстотин седемдесет и девет  лева и осемдесет стотинки); за  Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове: 2 475,00 лв. (две хиляди четиристотин и седемдесет и пет лева); за Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 4 239,00 лв. (четири хиляди двеста тридесет и девет лева); за Обособена позиция 4– Продажба на скрап от цветни метали: 11 330,30 лв.  (единадесетдесет хиляди триста и тридесет лева и тридесет стотинки); за Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 17 979,80 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и осемдесет стотинки); за Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 1 016,40 лв. (хиляда и шестнадесет лева и четиридесет стотинки); за Обособена позиция 7 - Продажба на скрап от негодни кадмиеви акумулаторни батерии: 2 343,00 лв. (две хиляди триста четиридесет и три лева).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 2 000,00 лв. (две хиляди лева); За обособена позиция 2- Продажба на скрап от стълбове: 500,00 лв. (петстотин лева); Обособеан позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали: 400,00 лв. (четиристотин лева); Обособена позиция 4-Продажба на скрап от цветни метали–800,00 лв. (осемстотин лева);  За Обособена позиция 5-Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 800.00 лева (осемстотин лева); За Обособена позиция 6- Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии – 100,00 лева (сто лева); За Обособена позиция 7-Продажба на скрап от негодни кадмиеви акумулаторни батерии– 50 лв. (петдесет) лева;

Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 08.02.2021г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 08.02.2021г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 
 
 
 
 
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уведомяваме Ви, че в поканата за търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали. Открит с Решение на Съвета на директорите по протокол № 108 по точка 1/ 20.01.2021г., е допусната техническа грешка, записано е:

Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 17 979,80 лв. (седеннадесет хиляди деветстотин седемдесет и девет  лева и осемдесет стотинки); 

Следва да се чете:

Начална тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 16 500,00 лв. (шестнадесет хиляди и петстотин лева). 
 


Полезни връзки