Начало | Конкурси | “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1500 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части

“Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1500 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части

Е-мейл Печат
О Б Я В А

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД,
гр.София, ул. “Подполковник Калитин” № 30,


Настоящият конкурс се организира и провежда от “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД при условията и по реда на чл.40, ал.3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичен общински съвет и Решение по т. 1 от Протокол № 18/ 23.12.2021 г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за обявяване на конкурс за:

Позиция 1 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1500 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на общо:
-    20 бр. трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, (10 бр. от модел Т6А2-SF/BG и 10 бр. от модел Т6В5-ЧССР) за срок от 2 /две/ години.”
Позиция 2 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1500 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на общо:
-    20 бр. трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД (10 бр. от модел Т6А2-SF/BG и 10 бр. от модел Т6В5-ЧССР) за срок от 2 /две/ години.”


Начална основна годишна наемна цена:
Позиция 1: Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползване обща площ от 1500 m² разположена върху външните части на 20 /двадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси) е в размер на 167 400 евро, без ДДС.
Позиция 2: Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползване обща площ от 1500 m² разположена върху външните части на 20 /двадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси) е в размер на 167 400 евро, без ДДС.

Цена на конкурсната документация – 30 лв. с включен ДДС, платима в брой на място в касата на “Столичен електротранспорт” ЕАД.
Закупуване на конкурсната документация става в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София, ул. “Подполковник Калитин” № 30, всеки работен ден до 31.01.2022 г. /включително/ от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч.
Депозита за участие в конкурса е в размер на:
Позиция 1: 3274 (три хиляди двеста седемдесет и четири) лева;
Позиция 2: 3274 (три хиляди двеста седемдесет и четири) лева.

Плащане на депозита се извършва по банковата сметка на “Столичен  електротранспорт” ЕАД:

IBAN: BG 80 SOMB 9130 10 10280204
BIC: SOMBBGSF  
Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, гр. София, Р. България – гр. София или
в брой в касата на дружеството на адрес  гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30.

    Условията и реда за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.
До участие в конкурса се допускат  всички български или чуждестранни юридически лица, регистрирани като търговци, закупили конкурсната документация и представили изискваните в нея документи.
Оглед може да се извършва след закупуване на конкурсната документация и предварително съгласуване всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до 31.01.2022 г. включително.
Оферти за участие в конкурса се приемат в деловодството на “Столичен  електротранспорт” ЕАД, гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30  до 16:00 часа на 31.01.2022 г.
Конкурсът ще се проведе на 01.02.2022 г. от 14:00 часа в заседателната зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30- административна сграда, ІІІ етаж.
    За допълнителна информация и контакти: тел. 02/833 41 01.
 


Полезни връзки