Home | Competitions | Обява - нов срок

Обява - нов срок

E-mail Print
There are no translations available.

О Б Я В А

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД,
гр.София, ул. “Подполковник Калитин” № 30,


Настоящият конкурс се организира и провежда от “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД при условията и по реда на чл.40, ал.3 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение № 489 по Протокол № 22 от 22.10.2020 г. на Столичен общински съвет и Решение по т. 1 от Протокол № 18/ 23.12.2021 г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за обявяване на конкурс за:


Позиция 1 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1500 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на общо:

20 бр. трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД, (10 бр. от модел Т6А2-SF/BG и 10 бр. от модел Т6В5-ЧССР) за срок от 2 /две/ години.”

Позиция 2 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1500 m² за осъществяване на реклама, представляваща външни части на общо:

20 бр. трамвайни мотриси, собственост на “Столичен електротранспорт” ЕАД (10 бр. от модел Т6А2-SF/BG и 10 бр. от модел Т6В5-ЧССР) за срок от 2 /две/ години.”Начална основна годишна наемна цена:

Позиция 1: Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползване обща площ от 1500 m² разположена върху външните части на 20 /двадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси) е в размер на 167 400 евро, без ДДС.

Позиция 2: Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползване обща площ от 1500 m² разположена върху външните части на 20 /двадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси) е в размер на 167 400 евро, без ДДС.


Цена на конкурсната документация – 30 лв. с включен ДДС, платима в брой на място в касата на “Столичен електротранспорт” ЕАД.

Закупуване на конкурсната документация става в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София, ул. “Подполковник Калитин” № 30, всеки работен ден записано е до 31.01.2022 г. /включително/ от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч. променя се на 01.03.2022 г. /включително/ от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч.


Депозита за участие в конкурса е в размер на:

Позиция 1: 3274 (три хиляди двеста седемдесет и четири) лева;

Позиция 2: 3274 (три хиляди двеста седемдесет и четири) лева.


Плащане на депозита се извършва по банковата сметка на “Столичен  електротранспорт” ЕАД:


IBAN: BG 80 SOMB 9130 10 10280204

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, гр. София, Р. България – гр. София или

в брой в касата на дружеството на адрес гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30.


Условията и реда за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.

До участие в конкурса се допускат всички български или чуждестранни юридически лица, регистрирани като търговци, закупили конкурсната документация и представили изискваните в нея документи.

Оглед може да се извършва след закупуване на конкурсната документация и предварително съгласуване всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. записано е до 31.01.2022 г. включително променя се на до 01.03.2022 г. включително.

Оферти за участие в конкурса се приемат в деловодството на “Столичен  електротранспорт” ЕАД, гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30 до 16:00 часа записано е на 31.01.2022 г. променя се на 01.03.2022 г.

Конкурсът ще се проведе записано е на 01.02.2022 г. от 14:00 часа променя се на 02.03.2022 г. от 14:00ч в заседателната зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, гр. София, ул. “Подполковник Калитин” № 30- административна сграда, ІІІ етаж.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/833 41 01.

 


Useful links