Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 21 по точка 1/ 07.02.2022г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка.


Търгът ще се проведе на 28.02.2022 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Началната тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от черни метали: 2 710,00 лв. (две хиляди седемстотин и десет лева); за Обособена позиция 2 – Продажба на скрап от цветни метали: 69 818,46 лв. (шест и девет хиляди осемстотин и осемнадесет лева и четиридесет и шест стотинки); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 3 888,00 лв. (три хиляди осемстотин осемдесет и осем лева); за Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от негодни никел кадмиеви (NiCd) акумулатори: 3 634,80 лв. (три хиляди шестстотин тридесет и четири лева и осемдесет стотинки); за Обособена позиция 5– Продажба на скрап от трамвайни мотриси за нарязване: 107 227,25 лв. (сто и седем хиляди двеста двадесет и седем лева и двадесет и пет стотинки);  за Обособена позиция 6 – Продажба на употребявани тролейбуси за продажба на брой:

№    Наименование на тролейбуса за продажба на бройка    Инвентарен №    Количество, броя    Първоначална цена в BGN
1    "Икарус 280.92"    2054    1    8 580,00 лв.
2    "Икарус 280.92"    2105    1    7 530,00 лв.
3    "Икарус 280.92"    2106    1    7 530,00 лв.
4    "Икарус 280.92"    2109    1    7 560,00 лв.
5    "Икарус 280.92"    2117    1    8 500,00 лв.
6    "Икарус 280.92"    2608    1    6 420,00 лв.
7    "Икарус 280.92"    2617    1    6 690,00 лв.
8    "Икарус 280.92"    2902    1    7 530,00 лв.
9    "Икарус 280.92"    2909    1    6 480,00 лв.
10    "Икарус 280.92"    2922    1    8 340,00 лв.
Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92"

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от черни метали: 200,00 лв. (двеста лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от цветни метали: 2000,00 лв. (две хиляди лева); за Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 300,00 лв. (триста лева); за Обособена позиция 4– Продажба на скрап от негодни никел кадмиеви (NiCd) акумулатори: 250,00 лв. (двеста и петдесет лева);  Обособена позиция 5 – Обособена позиция 5– Продажба на скрап от трамвайни мотриси за нарязване: 3000,00 лв. (три хиляди лева лева) и за Обособена позиция 6 – Продажба на употребявани тролейбуси за продажба на брой:

№    Наименование на тролейбуса за продажба на бройка    Инвентарен №    Количество, броя    Депозит за участие
1    "Икарус 280.92"    2054    1    300,00 лв.
2    "Икарус 280.92"    2105    1    200,00 лв.
3    "Икарус 280.92"    2106    1    200,00 лв.
4    "Икарус 280.92"    2109    1    200,00 лв.
5    "Икарус 280.92"    2117    1    250,00 лв.
6    "Икарус 280.92"    2608    1    100,00 лв.
7    "Икарус 280.92"    2617    1    150,00 лв.
8    "Икарус 280.92"    2902    1    250,00 лв.
9    "Икарус 280.92"    2909    1    150,00 лв.
10    "Икарус 280.92"    2922    1    200,00 лв.

Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92".

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 25.02.2022г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 25.02.2022г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки