Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 4 по точка 38 / 01.12.2022г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 06.01.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Финансовите параметрите на търга са следните:
№    Обособена позиция    Начална тръжнa цена в BGN    Размер на депозита за участие в търга в BGN
1    Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси    86 400,00 лв. (осемдесет и шест хиляди и четиристотин лева)    1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева).
2    Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове    4 960,00 лв. (четири хиляди деветстотин и шестдесет лева)    500,00 лв. (петстотин лева).
3    Обособена позиция 3– Продажба на скрап от черни метали от поделение "Трансенрго и РП"    225,00 лв. (двеста двадесет и пет лева)    50,00 лв. (петдесет лева).
4    Обособена позиция 4– Продажба на скрап от черни метали    8 365,00 лв. (осем хиляди триста шестдесет и пет лева)    300.00 лв. (триста лева).
5    Обособена позиция 5– Продажба на скрап от лагери    5 400,00 лв. (пет хиляди и четиристотин лева)    300 лв. (триста лева)
6    Обособена позиция 6– Продажба на скрап от дросели     5 936,70 лв. (пет хиляди деветстотин тридесет и шест лева и седемдесет стотинки)    250.00 лв. (двеста и петдесет лева).
7    Обособена позиция 7 – Продажба на скрап от цветни метали    11 616,65 лв. (единадесет хиляди шестстотин и шестнадесет лева и шестдесет и пет стотинки)    600,00 лв. (шестстотин лева).
8    Обособена позиция 8 – Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП"    52 160,00 лв. (петдесет и две хиляди и сто и шестдесет лева)    2000,00 лв. (две хиляди лева).
9    Обособена позиция 9– Продажба на скрап от негодни оловни акумулатори    1 808,86 лв. (хиляда осемстотин и осем лева и осемдесет и шест стотинки)    200,00 лв. (двеста лева).
10    Обособена позиция 10– Продажба на скрап от трамвайни мотриси за нарязване от трамвайно депо “Красна поляна”    100 003,99 лв. (сто хиляди три лева и деветдесет и девет стотинки)    3000,00 лв. (три хиляди лева лева).
11    Обособена позиция 11– Продажба на скрап от трамвайни мотриси за нарязване от трамвайно депо “Банишора”    12 334,38 лв. (дванадесет хиляди триста тридесет и четири лева и тридесет и осем стотинки)    550,00 лв. (петстотин и петдесет лева).
 

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 05.01.2023г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 05.01.2023г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 
 
 

Може да изтеглите обявата от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (54 KB).

 


Полезни връзки