“Продажба на употребявани МПС” - търг с тайно наддаване- приключен

E-mail Print
There are no translations available.

Търга е приключил!


                                “Столичен електротранспорт” ЕАД, поделение “Трансенерго и РП”
                                      обявява търг с тайно наддаване при следните условия :

 ПРЕДМЕТ  НА  ТЪРГА:
 ''Продажба на употребявани МПС'':

1.Лада 21061, цвят бял, година на производство /експлоатация/ 1984, № на рама – XTA21061OE1130403, рег. № СА 1129 АС.
2.Баркас В-1000, цвят бял, година на производство /експлоатация/ 1987, № на рама-193021, рег.№ СА 1132 АС.
3.Мазда Е2200, цвят син, година на производство /експлоатация/ 1992, № на рама- JMZSR1L3200720679, рег.№ СА 0923 АР.
4.Москвич Святогор, цвят жълт, година на производство /експлоатация/ 2000, № на рама- XTB214100X0634182, рег.№ С 5847 КМ
5.Зил 433100, цвят Син/Зелен, година на производство /експлоатация/ 1991, № на рама- 10769, рег.№ С 9607 ВТ.

 ІІ. НАЧАЛНА  ТРЪЖНА  ЦЕНА:
 Началната тръжна цена на отделните обекти е както следва :

1.Лада 21061, цвят бял, № на рама – XTA21061OE1130403, рег. № СА 1129 АС – тръжна цена: 365.00 /триста шестдесет и пет/ лева.
2.Баркас В-1000, цвят бял, № на рама-193021, рег.№ СА 1132 АС – тръжна цена: 700.00 /седемстотин/ лева.
3.Мазда Е2200, цвят син, № на рама- JMZSR1L3200720679, рег.№ СА 0923 АР – тръжна цена: 2 870.00 /две хиляди осемстотин и седемдесет/ лева.
4.Москвич Святогор, цвят жълт, № на рама- XTB214100X0634182, рег.№ С 5847 КМ – тръжна цена: 600.00 /шестстотин/ лева.
5.Зил 433100, цвят Син/Зелен, № на рама- 10769, рег.№ С 9607 ВТ – тръжна цена: 1 320 /хиляда триста и двадесет/ лева.

Цените за всеки един обект се оферират и заплащат в левове. Оценката е извършена от лицензиран оценител към дата 14.03.2011г. и отразява справедлива пазарна стойност на автомобилите към тази дата.

ІІІ. РАЗМЕР  НА  ДЕПОЗИТА  ЗА  УЧАСТИЕ:
 Размерът на депозита за участие в търга е 5 % от началната тръжна цена, без включен ДДС, за позициите, за които кандидата участва. Депозитът се внася в брой в касата на под.”Трансенерго и РП”, находяща се в гр.София, ул.”Козлодуй” № 16 или по банков път по сметка на дружеството – "ОБ" ЕАД, клон "Денкоглу", IBAN BG 10 SOMB 9130 10 10 28 0203, BIC SOMBBGSF.
 
В случай, че кандидатът, спечелил търга откаже да сключи договор, внесеният от него депозит остава в полза на “Столичен електротранспорт” ЕАД, поделение “Трансенерго и РП”.
 Депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора и се освобождава или се прихваща от цената при пълното и заплащане.

ІV. МЯСТО,  ОТ  КОЕТО  МОЖЕ  ДА  СЕ  ЗАКУПИ  ТРЪЖНАТА  ДОКУМЕНТАЦИЯ  И  ЦЕНАТА  И:
 Тръжната документация за участие в търга може да бъде закупена до 13.04.2011г. на адрес – гр.София, ул. ”Козлодуй” № 16, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа срещу внесена невъзвращаема сума в размер на 20.00 /двадесет/ лева, без ДДС, платена в касата на поделението.
 

V. МЯСТО,  ДЕН  И  ЧАС  НА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ТЪРГА:
 Търгът ще се проведе на 20.04.2011г. от 14:00 часа в сградата на под.”Трансенерго и РП”, находяща се на ул.”Козлодуй” № 16.
 
VІ. КРАЕН  СРОК  ЗА  ПОДАВАНЕ  НА  ОФЕРТИТЕ:
 Офертите за участие в търга могат да се подават до 16:00ч. на 15.06.2010г. в служба “Личен състав” на под. “Трансенерго и РП”.
 
Офертите следва да бъдат представени в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, в срока, посочен в предходното изречение. Върху плика се отбелязва името на участника, името на упълномощеното лице и цялостното наименование на обекта на търга. В плика с предложението се представят всички необходими документи. Ценовата оферта се представя в отделен непрозрачен и с ненарушена цялост по-малък плик, който се поставя в този на офертата.

VІІ. ВРЕМЕ  И  НАЧИН  НА  ОГЛЕД  НА  ОБЕКТА:
Огледът на обектите може да се извършва на адрес ул.”В.Главинов” и ул.”Будапеща” на 14.04.2011г. от 09:00ч. до 15:00ч.
Лице за контакти: Васил Цомпов
Телефон за контакти: 9236 385

VІІІ. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ В ТЪРГА:
Не се допускат до участие в търга кандидати:
 
1.Подали оферта след срока, определен с решението на СД;
2.Подадената оферта или ценова оферта е поставена в незапечатан или прозрачен плик;
3.Подадената оферта не съдържа документ за внесен депозит за участие в търга;
4.Подадената оферта не съдържа документ или удостоверение, изискуем съгласно тръжната документация;
5.Подадената оферта не съдържа документ за закупена тръжна документация;
6.Участникът е дал по-ниска от определената първоначална тръжна цена.


ІХ. СПИСЪК  НА  ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ:

 Участник в търга може да бъде всяко физическо или юридическо лице по смисъла на Търговския закон.

 І. В случаите, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, той следва да представи следните документи:
1.Удостоверение за актуално състояние (оригинал или нотариално заверено копие) или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участника е физическо лице- копие от документ за самоличност;
2.Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
3.Копие от удостоверение за данъчна регистрация;
4.Копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС;
5.Копие от решение за първоначална съдебна регистрация;
6.Копие от документ за закупена тръжна документация;
7.Копие от документ за внесения размер на депозита за участие в търга;
8.Декларация – Образец № 1 /приложение/;
9.Нотариално заверено пълномощно на участника , когато  фирмата не се представлява от управителя;
10.Административна справка за участника /адрес, телефон и факс за кореспонденция/.

 ІІ. В случаите, когато участникът е физическо лице:

1.Копие от лична карта;
2.Копие от документ за закупена тръжна документация;
3.Копие от документ за внесен депозит за участие в търга;
4.Декларация – Образец № 1;
5.Адрес, телефон и/или факс за кореспонденция.

Х. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:
В общия плик се вписват наименованието и обекта на търга и се прилагат всички изискуеми документи съгласно тръжната документация.
Във втория плик се поставя ценовата оферта. Той трябва да съдържа наименованието и обекта на търга, предлагана цена /цифром и словом/, името на участника.

ХІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Цената на всеки един обект се заплаща изцяло, в срок от 3 работни дни от сключването на договора, чрез директен превод по сметка на продавача. Цената на МПС е франко автобазата на под. ”Трансенерго и РП” на адрес ул.”Будапеща” № 98.


ХІІ. ПРАВИЛА  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ТЪРГА:
 Организацията и провеждането на търга се извършва от Комисия, назначена в деня на търга от Изпълнителния директор на “Столичен електротранспорт”-ЕАД, в състав от 5 /пет/ члена, между които председател, секретар и правоспособен юрист.
 В деня и часа за провеждане на търга, председателят на комисията:
 Проверява присъствието на членовете на комисията;
Обявява откриването на търга, неговият предмет и констатира дали са налице условията за провеждането на търга; В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията и те не могат да бъдат заменени от резервните членове, заседанието на комисията се отлага за попълването на състава й, но за срок не по-дълъг от 1 ден. В този случай търгът се отлага за същия час и място на следващия ден.
В случай, че и след отлагането на заседанието съставът на комисията не може да бъде попълнен, Изпълнителния директор издава заповед за допълване на състава на комисията с нови членове.
 Кандидатите за купувач могат да присъстват при отваряне на документите и обявяване на цените -  лично или с изрично упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно.
Лицата, които представляват участниците, подали предложение се явяват на търга и се легитимират пред комисията чрез представяне на документи за самоличност и пълномощно - в случаите на упълномощяване.
 Председателят на комисията отваря пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване и обявява съдържанието на подадените оферти. Всички членове на комисията заверяват с подписите си всички листи на офертите.
 Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито оферти не отговарят на изискванията. Основанията за недопускане до участие в търга са посочени в документацията;
 Решенията на комисията се вземат с обикновенно мнозинство от членовете й. 
 Председателят обявява допуснатите до участие в търга, както и тези, които не се допускат до участие поради наличие на някое от основанията, посочени в документацията, като посочва конкретното основание.
 Председателят на комисията отваря ценовите предложения, на допуснатите до участие кандидати, като обявява предложените цени.
 Участникът предложил най-висока цена /за съответния обект/ се обявява за спечелил търга.
 В случай, че двама кандидата са предложили еднакви (най-високи) цени, то те подават нови предложения с цени, не по-ниски от първоначалните.
 Председателя на комисията закрива търга.
 Тръжната комисия изготвя протокол от проведения търг в 3 /три/ екземпляра, който се подписва от членовете на комисията.
 В срок 3 работни дни след провеждането на търга комисията представя на Изпълнителния директор протокола от търга.
Участниците се уведомяват писмено /по факс или чрез писмо с обратна разписка/ за резултатите от  търга.
 Депозитите на участниците в търга се освобождават в срок от 5 работни дни след датата на решението на Съвета на директорите, с което са определени спечелилите търга участници.
 Депозитът на спечелилия търга участник /както и на класирания ан второ място/ за отделния обект се задържа като гаранция за сключването на договора и се прихваща от цената.
 Договорът за съответния обект се сключва със спечелилия търга участник в срок 30 дни.
 Ако в срока на предходното изречение не бъде сключен договор по вина на участника, спечелил търга за съответния обект, се сключва договор с класирания на следващо място участник за този обект.
 Ако участника, спечелил търга, съответно класираният на второ място участник, на когото е даден срок за сключването на договор не сключи по своя вина договора в определения срок, внесения от него депозит се задържа.
 Депозитът за участие на кандидата спечелил търга се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след изпълнението му или се приспада от цената.

 

Useful links