Фирмени новини

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 27.11.2017г.

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  27.11.2017г. За участие  в курса  е необходимо  да се явите на определената дата в 8.30 часа сутринта , като носите следните документи:

1.   Лична карта.
2.  Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „и контрлен талон
3.  Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4.  Диплома за средно образование.
5.  Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или платен- 500лв. без обвързаности.

          „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подполковник Калитин“ №30  - трамвайно депо „Банишора“.
    Тел. 028132378
 

Обновяване на трамвайния парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат
Със свое решение № 523 от 20.07.2017 г.  Столичен общински съвет предостави капиталов трансфер от Специализирания общински приватизационен фонд, направление „Инвестиции и придобиване на ДМА” на „Столичен електротранспорт” ЕАД в размер до 400 000 лв. (четиристотин хиляди) лева с ДДС за закупуване и доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД. В изпълнение на решението Дружеството сключи договор с Dopravni podnik hl.m. Prahy и доставката на мотрисите се извърши през втората половина на 2017 г.  Общата цена за 10 бр. трамваи и транспорта им до град София възлиза на 5 290 000 чешки крони (около 390 000 лева) без ДДС.
С доставката на тези превозни средства се постига частично обновяване на трамвайния парк чрез замяна на старите мотриси и ремаркета от тип “Дюваг”, които са произведени в периода 1957 г. - 1962г., а са въведени в експлоатация у нас през 1995 г. (някои с пробег над 1 млн. км) като значително се повиши комфорта на пътниците.

Трамваите са доставени и пуснати в експлотация през  м. ноември 2017 г.
 

 

Договор за реализацията на проект: „Подобряване условията на труд, параметрите на работната среда и намаляване риска за здравето и безопасността на работещите в Ремонтното хале на Трамвайно депо Красна поляна на „Столичен електротранспорт ЕАД“

Е-мейл Печат
На 30 октомври 2017 г. „Столичен електротранспорт” ЕАД и Фонд "Условия на труд", управляван от Министерство на труда и социалната политика (МТСП), сключиха договор за реализацията на проект: „Подобряване условията на труд, параметрите на работната среда и намаляване риска за здравето и безопасността на работещите в Ремонтното хале на Трамвайно депо Красна поляна на „Столичен електротранспорт ЕАД“".

Целта на проекта е оптимално подобряване условията на труд, чрез организационни мероприятия, реализирани на територията на Ремонтното хале и постигане на съответствие с нормативните изисквания на българското и европейско законодателства, чрез оптимизиране показателите на факторите на работната среда и безопасност на работното място.

Общата стойност на проекта възлиза на 332 440,04 (триста тридесет и две хиляди четиристотин и четиридесет лева и четири стотинки) лева без ДДС. Предвиденото съфинансиране и размерът на безвъзмездната финансова помощ от страна на Фонда е в размер до 30 % от допустимите разходи по проекта.

Срокът за изпълнение на договора е 10 (десет) месеца, считано от датата на подписването му.


 

Съобщение за отваряне на цени за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”

Е-мейл Печат
Съобщение за отваряне на цени за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”

Относно: Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура за „Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm” открита с Решение № 362, т.10 от дата 20.01.2017 г.  на Възложителя и публикувана в TED (Официален вестник на Европейския съюз) под №2017/S 017-028264 от 25.01.2017 г. и Регистъра за обществени поръчки под АОП, № 00203-2017-0001 от 23.01.2017 г.


             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Комисия определена със Заповед № № 04-03-9/ 22.03.2017 г.  на Изпълнителния директор на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за избор на изпълнител за  “Доставка на 13 броя нови нископодови съчленени трамваи за междурелсие 1009 mm”, и в изпълнение на чл.57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомява, че предлаганите ценови параметри на допуснатите участници ще бъдат отворени на 20.09.2017г. (сряда) от 10:00ч. в административната сграда на управлението на “Столичен електротранспорт”ЕАД, намираща се на адрес: гр.София 1233, ул. “Подполковник Калитин” № 30.
 

Kурс за обучение на ватмани

Е-мейл Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


НА 16.10.2017г. (ПОНЕДЕЛНИК) ще започне курс за обучение на ватмани -кат.Ттм. В курса са включени:

 1. Драгомир Стефанов Кирилов

 2. Бурян Венелинов Иванов

 3. Иван Петров Йонков

 4. Калоян Ангелов Н

 5. Светлин Верков Стоянов

 6. Кирил Любенов Велев

 7. Полина Николаева Пеева

 8. Виктор Красимиров Якимов

 9. Ваня Ивайлова Георгиева

 10. Емилия Мариус Маркова

 11. Мирослав Цветанов Димитров

 12. Михаил Зарков Камарски

 13. Светослав Сергеев Софрониев

 14. Лъчезар Николов Джангов

  РЕЗЕРВИ:

 1.  
  1. Марияна Неделкова Стоянова

  2. Гергана Тодорова Георгиева


Кандидатите трябва да се явят на горепосочената дата в 8.30 часа в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (пред централните стълби), като носят:

 •  
  •  
   •  
    • лична карта;

    • свидетелство за управление на МПС кат.“В“ и контролен талон;

    • удостоверение за психологическа годност- кат. Ттм;

    • служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания -отнети не повече от 4 точки;

    • диплома за завършено средно образование;

- минимум 300лв. се внасят в деня на започване на курса (обща стойност-600лв.);


                                           „Столичен Електротранспорт“ЕАД

 


Страница 8 от 22

Полезни връзки