Фирмени новини

Kурс за придобиване правоспосбност за управление на трамваи

E-mail Print
There are no translations available.

         С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  


    
        „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  ще набира желаещи да преминат   курс за придобиване  правоспосбност за управление на трамваи (ватман). Курсовете ще се проведат в периода м.ХІ.2016 г.  до м. ІХ. 2017 г.

        Кандидати, притежаващи свидетелство за управление категория „В“,средно образование и навършили 21 години,без нарушения  на ЗДП, могат да подадат заявление  за желание  за включване в курса на дати:
11, 12, 14, 15. 04. 2016 г.. от 09.00 до 11.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа при инж. Иво Василев – зам директор по експлоатацията.


                        „Столичен Електротранспорт“ ЕАД
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.

        „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  11.04.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в срок до 08.04.2016г. следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години.

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
 

Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

E-mail Print
There are no translations available.

    Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

   
    На  27.01.2016г., беше подписан договор за изпълнение на обществена поръчка за: “Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за  междурелсие 1009 mm” между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Железопътни превозни средства PESA Бидгошч АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA). Фирмата беше избрана след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение №361/11.06.2015г., на Столичен общински съвет.         
    Средствата необходими за закупуването на 5 нови трамвайни мотриси ще бъдат осигурени чрез заем на Столична община от  Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ).
    Стойността на договора е в размер на 8 499 500,00 евро.  Срокът за изпълнение на договора е седем месеца.

 

 

Одобрени кандидати за курс, за тролейбусни водачи:

E-mail Print
There are no translations available.

        С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Одобрените  кандидати за курс, за тролейбусни водачи:

 1. Радослав Давидков
 2. Сашо Ст. Илиев
 3. Борис Михалчев
 4. Ивелин Здр. Иванов
 5. Захари Захариев
 6. Александър Ст. Димитров
 7. Петър Ив.Атанасов

Да се явят в „Столичен Електротранспорт“ЕАД -Централно управление -ПУЦ на 22.02.2016 г. (понеделник ) в 8.30 часа  за започване на курса. Трябва да носят:
 1. лична карта;
 2. свидетелство за управление на МПС-кат.Д
 3. контролен талон към шофьорската книжка;
 4. служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП с не повече от 4 отнети контролни точки;
 5. диплома за средно образование;
 6. удостоверение за психологическо изследване – с маркирана категория Ттб.
 7. 250 лв. за първоначална такса ( от общо 500 лв. пълна такса за курса )
 

Одобрените кандидати за курс за ватмани

E-mail Print
There are no translations available.

                            С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Одобрените кандидати за курс за ватмани:

1. Лидия Петрова
2. Йорданка Цекова
3. Елеонора Петрова
4. Петя Цветанова
5. Красимир Писарски
6. Кирил Петров
7. Денис Антов
8. Иван Димитров
9. Георги Терзиев
10. Николай Делков
11. Стефан Стефанов
12. Николай Николов
13. Станислав Сотиров
14. Найден Найденов
15. Радослав Димитров
16. Авел Чернев
17. Димитър Мраценков
 
  Резерви:    1.Кирил Кирилов
                       2.Антоанета Иванова
                       3. Росен Рамов
                       4. Лидия Спасова

 Да се явят в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД-Централно управление -ПУЦ (Тм депо Банишора)на 08 февруари 2016 г. - понеделник за започване на курса, като носят:
    1.лична карта;
    2.свидетелство за управление на МПС с контролен талон към него;
    3.валидно удостоверение за издържано псилогическо изследване ( с маркирана позиция „Ттм“);
    4. диплома за завършено средно образование;
    5. снимка
    6. 300 лв.(половината от стойността на курса),които се внасят в деня на започване на курса;
 
         До 28.01.2016 г. трябва да бъде представена и служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП  и  брой налични точки(отнети не повече от 4 точки).  


                „Столичен Електротранспорт“ ЕАД

 

 

 


Page 21 of 30

Useful links