Архив обществени поръчки 2011 г.

“Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,08 MB).

 

Борсова сделка за доставка на масла и греси

Е-мейл Печат

  Сделката е приключила! Има сключен договор.

''Столичен електротранспорт" ЕАД  обявява борсова сделка за доставка масла и греси


ПОРЪЧКА-СПЕСИФИКАЦИЯ Nо. 4/30.06.2011 г.
към договор за борсово представителство No. 151/  01.11.2010 г. 

ДОВЕРИТЕЛЯT упълномощава ДОВЕРЕНИКА да търгува, съгласно условията на Договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия, стоките както следва:
 
1.Вид  поръчката: покупка.

2.Наименование на стоката: масла и греси.

3.Количество: съгласно приложение No. 1.
 
4.Качество: съгласно приложение No. 1.

5.Опаковка (маркировка): съгласно приложение No. 1.
 
6.Производство (произход): България, EU .

7.Дата на производство (година на производство): 2011-2013 г.

8.Срок на годност: съгласно БДС.
  
9.Местонахождение: гр.София
 
10.Място на предаване (франкировка): Франко склада на централно управление на "Столичен електротранспорт" ЕАД, намиращ се на адрес:  гр. София 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" №193, Франко склада на поделение "Трансенерго и РП", намиращ се на адрес: гр. София 1202, ул. "Колзлодуй" №16, Франко склада на поделение "Трамкар", намиращ на адрес: гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" №126А.

11.Модул на делимост: един или повече от един контракт.

12.Срок за изпълнение: 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на борсовия договор.

13.Норма на товарене и други условия за предаването: по график, уточнен със купувача.

14.Срок на заплащане на цената: до 60 (шестдесет) дни.

15.Начин на плащане: по банков път, срещу представяне на данъчна фактура в оригинал, приемно-предавателен протокол, сертификат за качество, експредиционна бележка, документ за платени мита и такси.

16.Условия за заплащане: Отложено, разрочено

17.Цена(максимална при покупка): най-ниската предложена на сесията на Софийска стокова борса АД.

18.График за приемане - предаване: при доставка до склада на купувача чрез приемо-предавателни протоколи.

19.Рекламационен срок, начин за уреждане на рекламациите: рекламации за количеството се предявяват в момента на приемане; рекламации по качеството: не по-късно от 5 (пет) дни, считано от датата на товарния документ и най-късно 25 (двадесет и пет) дни от датата на товарителницата.

20.Гаранционен депозит: Към момента на сключване на договора, продавачът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% (три процента) от стойността на договора  със срок на валидност 2 /две/ години или парична сума внесена по сметката на купувача: "IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC SOMBBGSF, "Oбщинска банка" АД, Клон "Денкоглу", София, България, към момента на подписване на договора.

21.Неустойка: За закъснение при изпълнение на задълженията си по Договора, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент) от стойността на договора за всеки ден забавяне, но не повече от 15 % (петнадесет процента).

22.Срок на валидност на поръчката спецификация: един месец
  
23.Стоката е освободена от права и претенции от страна на трети лица.

24.Други документи:
  - Съдебно решение за регистрация или удостоверение от Агенцията по вписванията;
 - Удостоверение за актуално съдебно състояние от компетентният съд или удостоверение от Агенцията по вписванията, издадено през последните 6 месеца, считано от датата на сключване на борсовия договор;
 - Документ, удостоверяващ внасянето на гаранционния депозит;
 
25.Довереникът е задължен да включи клаузите и номера на тази поръчка - спецификация в борсовия договор. В борсовия договор следва да се впишат и: БУЛСТАТ, данъчен номер, актуален адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, област, точен адрес), лице за контакти, телефон, факс, както и електронна поща и интернет адрес, ако има такива, на ДОВЕРИТЕЛЯ.
Настоящата поръчка – спецификация се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – един за ДОВЕРИТЕЛЯ и един за ДОВЕРЕНИКА, всяка  със силата на оригинал и влиза в сила от датата на подписването й.

 

“Доставка на противоплъзгащи винилови безопасни настилки и консумативи за нея - Акрилно лепило за противоплъзгащи винилови безопасни настилки”

Е-мейл Печат

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, поделение "Трамкар" обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за:


“Доставка на противоплъзгащи винилови безопасни настилки и консумативи за нея - Акрилно лепило за противоплъзгащи винилови безопасни настилки”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (376 KB).

 

“Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи”

Е-мейл Печат


Процедурата е приключила!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП" обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


“Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи”Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (522 KB).

 

„Доставка на статични преобразуватели за трамвайни мотриси и тролейбуси”

Е-мейл Печат


Процедурата е приключила!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за:


„Доставка на статични преобразуватели за трамвайни мотриси и тролейбуси”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (520 KB).

 


Страница 3 от 7

Полезни връзки