Архив обществени поръчки 2011 г.

Борсова сделка за изкупуване на циан

Е-мейл Печат


 "Столичен електротранспорт" ЕАД обявява борсова сделка за изкупуване на циан.

ДОВЕРИТЕЛЯT упълномощава ДОВЕРЕНИКА да търгува , съгласно условията на Договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия, стоките както следва:

Вид поръчката: продажба.
Наименование на стоката: материали  Натриев цианид (NaCN) в количество около 227.55 kg (двеста двадесет и седем килограма и 55 g).
Количество: по таблица в приложение 1, допустимо отклонение +/- 30 %.
Качество: по оглед, без право на рекламации.
Цена: 6.20 лева  за килограм (шест лева и двадесет стотинки за килограм) без включен ДДС.
Начин на плащане: Сумата по договора се заплаща по банков път по сметката: в “Общинска банка” АД, клон. “Денкоглу”, IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC Срок на плащане: Непосредствено след изготвянето на приемо-предавателен протокол по образец, подписан от двете страни.
Местонахождение: в поделение “Трамкар”, намиращо се на адрес 1618  - гр. София, бул. “Цар Борис III” №126А.
Място на предаване (франкировка): склад ПРОДАВАЧ.
График за приемане - предаване: в срок от 3 работни дни от плащането на цената КУПУВАЧЪТ трябва да изпрати свои представители за получаване на стоката. Стоката описана в заявката се предава на  КУПУВАЧЪТ след представяне на платежен документ за платена цена на съответната заявка.
Норма на товарене и други условия за предаването: (място на предаване): по
писмена заявка и график, уточнен със съхранителя и след предоставянето на подписан приемо-предавателен протокол.
Модул на делимост: един контракт.
Срок за изпълнение: до изчерпване на количеството, но не повече от 1 /един/ месец, считано от датата на двустранното подписване на Договора.
Гаранционен депозит: 3 % от стойността на Договора по клиринговата сметка на ССБ АД
Неустойка: Ако КУПУВАЧЪТ не изпрати свой представител за получаване на стоката и не я вдигне в уговорения срок, дължи неустойка в размер па 0,002 % от цената на всеки ден забава, но не повече от 3 % общо. Дължимата неустойка се прихваща от внесеният от него депозит.
Срок на валидност на поръчката спецификация: три месеца.
Стоката е освободена от права и претенции от страна на трети лица.
Други документи: Преди подписване на сключения борсов договор представителят на КУПУВАЧА предоставя копия на следните документи:
- Съдебно решение за регистрация;
- Удостоверение за актуално съдебно състояние от компетентният съд, издадено през последните 6 месеца, считано от датата на сключване на борсовия договор;
- Удостоверение за данъчна регистрация;
- Регистрация по БУЛСТАТ;
- Регистрация по ДДС;
- Документ, удостоверяващ внасянето на гаранционния депозит;
- Пълен лиценз (разрешително) за извършване на търговска дейност с цианиди (Натриев цианид (NaCN))  със срок на действие не по малък от 6 месеца, считано от датата на сключване на борсовия договор.
Довереникът следи за изпълнението на борсовите договори и в случай на неизпълнение уведомява Доверителя при изтичане на срока и предприема необходимото за защита на неговите интереси.
Довереникът е задължен да включи клаузите и номера на тази поръчка -спецификация в борсовия договор. В борсовия договор следва да се впишат и: БУЛСТАТ, данъчен номер, актуален адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, област, точен адрес), лице за контакти, телефон, факс, както и електронна поща и интернет адрес, ако има такива, на ДОВЕРИТЕЛЯ.

 

“Продажба на употребявани МПС” - търг с тайно наддаване

Е-мейл Печат


Търга е приключил!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, поделение "Трансенерго и РП" 
обявява търг с тайно наддаване при следните условия :

''Продажба на употребявани МПС''

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (121 КB).

 

“Доставка на стъкла (закалени и от триплекс) за трамваи и тролейбуси, плоско и армирано стъкло на листове за строителство”

Е-мейл Печат


Процедурата е приключила!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за:


“Доставка на стъкла (закалени и от триплекс) за  трамваи и тролейбуси, плоско и армирано стъкло на листове за строителство”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (553 KB).

 

“Доставка на бетон”

Е-мейл Печат


Процедурата е приключила! Сключен е договор за изпълнение на поръчката.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, поделение "Трансенерго и РП" обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за:


“Доставка на бетон”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (92,2 KB).

 

“Изкупуване на отпадъци, съдържащи цианиди”

Е-мейл Печат

Процедурата е приключила!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, поделение "Трамкар"  обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за:


“Изкупуване на отпадъци, съдържащи цианиди”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (360 KB).

 


Страница 5 от 7

Полезни връзки