Архив обществени поръчки 2011 г.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА 2011ГОД.

Е-мейл Печат

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
предварителни обявления за oбществени поръчки, чрез открита процедура за:


"Доставка на 50 броя нови нископодови съчленени тролейбусa"

"Изграждане на нова трамвайна линия Семинарията– Студентски град/Дървеница"

“Доставка на един брой нов специализиран автомобил за поддръжка на контактна мрежа на градски електрически транспорт”

"Рехабилитация на трамвайния релсов път по бул.”България” (от бул.”Витоша” до крайното обръщателно ухо)"
 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (474 KB).

 

“Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М - 700 IT за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

Е-мейл Печат


Процедурата е приключила! Сключен е договор за изпълнение на поръчката.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


“Доставка  на  резервни  части за  модернизирани   трамвайни мотриси  тип  Т8М - 700 IT  за  нуждите  на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (562 KB).

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА 2011ГОД.

Е-мейл Печат

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
предварителни обявления за oбществени поръчки, чрез открита процедура за:


"Извършване на денонощна въоражена физическа охрана на обектите на "Столичен електротранспорт"ЕАД"

"Основен ремонт на общежитие "Банишора" собственост на "Столичен електротранспорт" ЕАД"

"Предоставяне на услуги по застраховането на имуществените и неимуществените интереси на
"Столичен електротранспорт" ЕАД"

"Доставка на /покупка/ на електрическа енергия"Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (562 KB).

 

Борсова сделка за доставка на дизелово гориво

Е-мейл Печат

Сделката е приключила!Има сключен договор.

ПОРЪЧКА-СПЕСИФИКАЦИЯ Nо. 2/14.02.2011 г.
към договор за борсово представителство №151/  01.11.2010 г. 
 
 ДОВЕРИТЕЛЯ упълномощава ДОВЕРЕНИКА да търгува, съгласно условията на Договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия, стоките както следва: 
 
1.Вид  поръчката: покупка

2.Наименование на стоката: дизелово гориво

3.Количество: 65 000 литра
 
4.Качество: Функционалните и техническите изисквания към горивото са указани в Приложение 1. Съгласно БДС ЕN 590; с всяка партида Продавача предоставя декларация за съответствие на качеството.

5.Опаковка (маркировка): доставката става в стандартни и чисти  автоцистерни с пломбиран люк и източваща тръба и съоръжени с помпа със собствено задвижване за разтоварване.
 
6.Производство (произход): България, EU

7.Дата на производство (година на производство): 2011 г.

8.Срок на годност: съгласно БДС
  
9.Местонахождение: гр.София
 
10.Място на предаване (франкировка): франко базите на Купувача
Трамвайно депо “Красна поляна”( гр. София 1330, бул. “Никола Мушанов” №149);
Трамвайно депо  “Банишора” (гр. София 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №193);
Трамвайно депо “Искър”, намиращо се на адрес: гр. София 1528, кв. “Гара Искър ул. “Димитър Пешев” №5;
Тролейбусно депо “Искър” (гр. София 1528, кв. “Гара Искър ул. “Амстердам” №7);
Тролейбусно депо “Надежда” (гр. София 1220, бул. “Подп. Калитин” №28);
Ремонтно тролейбусно депо “Левски”, намиращо се на адрес: гр. София1517, ул. “Бесарабия” №26;
“Автобаза” (гр. София 1202, ул.”Будапеща” №98);
КМ “Слатина” (гр. София1574, ул.”Владово”№22);
Депо “Клокотница” (гр. София 1202,  бул.”Княгиня Мария Луиза”№84..
Поделение “Трамкар” (гр. София1618, бул.”Цар Борис III” №126 A).

11.Модул на делимост: един контракт

12.Срок за изпълнение: до изчерпване на количеството, но не повече от 1 /една/ година, считано от датата на двустранното подписване на Договора.

13.Норма на товарене и други условия за предаването: (място на предаване): по график, уточнен със съхранителя.

14.Срок на заплащане на цената: ежемесечно, по партиди (на части).

15.Начин на плащане: по банков път, срещу представяне на данъчна фактура в оригинал, приемно-предавателен протокол, сертификат за качество, експредиционна бележка, документ за платени мита и такси. 

16.Условия за заплащане: отсрочено, със срок на плащане до 60 /шестдесет/ календарни дни след фактурирането на всяка доставка.

17.Цена(максимална при покупка): Базова цена на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД – данъчна основа без ДДС с надбавка не повече от 30 лева за 1000 литра /към датата на борсовата сесия/

18.График за приемане - предаване: при доставка до базите на Възложителя чрез приемо-предавателни протоколи.

19.Рекламационен срок, начин за уреждане на рекламациите: рекламации за количеството се предявяват в момента на приемане; рекламации по качеството: не по-късно от 5 (пет) дни, считано от датата на товарния документ и най-късно 25 (двадесет и пет) дни от датата на товарителницата.

20.Гаранционен депозит: Към момента на сключване на договора, продавачът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% (три процента) от стойността на договора  със срок на валидност 1 /една/ година или парична сума внесена по сметката на купувача: "IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC SOMBBGSF, "Oбщинска банка" АД, Клон "Денкоглу", София, България, към момента на подписване на договора.

21.Неустойка: За закъснение при изпълнение на задълженията си по Договора, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент) от стойността на договора за всеки ден забавяне, но не повече от 8 % (осем процента).

22.Срок на валидност на поръчката спецификация: един месец
  
23.Стоката е освободена от права и претенции от страна на трети лица.

24.Други документи:
  - Съдебно решение за регистрация или удостоверение от Агенцията по вписванията;
 - Удостоверение за актуално съдебно състояние от компетентният съд или удостоверение от Агенцията по вписванията, издадено през последните 6 месеца, считано от датата на сключване на борсовия договор;
 - Документ, удостоверяващ внасянето на гаранционния депозит;
 
25.Довереникът е задължен да включи клаузите и номера на тази поръчка - спецификация в борсовия договор. В борсовия договор следва да се впишат и: БУЛСТАТ, данъчен номер, актуален адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, област, точен адрес), лице за контакти, телефон, факс, както и електронна поща и интернет адрес, ако има такива, на ДОВЕРИТЕЛЯ.
Настоящата поръчка – спецификация се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – един за ДОВЕРИТЕЛЯ и един за ДОВЕРЕНИКА, всяка  със силата на оригинал и влиза в сила от датата на подписването й.


 “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”-ЕАД            

 

“Ремонт на машини”

Е-мейл Печат

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, поделение "Трамкар" обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


“Ремонт на машини”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (113 KB).

 


Страница 6 от 7

Полезни връзки