Архив обществени поръчки 2012 г.

“Доставка на стъкла (закалени и от триплекс) за трамваи и тролейбуси, плоско стъкло на листове”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на стъкла (закалени и от триплекс) за  трамваи и тролейбуси, плоско стъкло на листове”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (568 KB).

 

“Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (569 KB).

 

"Доставка на NiCd (никел - кадмиеви) акумулаторни батерии“

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

"Доставка на NiCd (никел - кадмиеви) акумулаторни батерии“

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (2 MB).

 

"Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип T8M - 700 IT"

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

"Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип T8M - 700 IT"

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (563 KB).

 

Процедура на договаряне без обявление с покана

Е-мейл Печат
П О К А Н А

Относно: Провеждане на процедура на договаряне без обявление с покана за възлагане на голяма обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Ремонт на редуктор тип “Гайдаров” и изработване на ново ленкерно окачване за моторни талиги, необходими при извършването на основен ремонт и модернизация на трамвайни мотриси тип Т6М-700”.


Уважаеми Господин Кожухаров,
Във връзка с необходимостта от извършването на основен ремонт и модернизация на трамвайни мотриси тип Т6М-700 от “Столичен електротранспорт”ЕАД – поделение “Трамкар”, който включва ремонт на редуктор тип “Гайдаров” и изработването на ново ленкерно окачване за моторни талиги, за които притежавате свидетелство за регистрация на полезен модел от Патентното ведомство на Р.България с рег.№ BG 1339 U1 с наименование “Редуктор за колоос на трамвайна мотриса” и заявка за издаване на патент за изобретение с № 11534/ 26.11.2009г. за “Ленкерно водене на буксово лагеруване на релсово транспортно средство”, Ви уведомяваме, че на основание чл.103, ал.2, т.2 от ЗОП, и с Протокол № 189, т. 2/ 11.05.2012г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт”ЕАД е взето решение за откриване на процедура за възлагане на голяма обществена поръчка, чрез договаряне без обявление с покана с предмет: “Ремонт на редуктор тип “Гайдаров” и изработване на ново ленкерно окачване за моторни талиги, необходими при извършването на основен ремонт и модернизация на трамвайни мотриси тип Т6М-700” и е одобрена поканата, с която “Столичен електротранспорт” ЕАД, Ви кани на преговори за провеждане на процедурата.
Причините налагащи провеждането на голяма обществена поръчка, чрез договаряне с покана са следните:
1.Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на около 350 000 лв.
2.Необходимост от извършване на основен ремонт и модернизация на трамвайни мотриси тип Т6М-700 от “Столичен електротранспорт”ЕАД – поделение “Трамкар”, който включва ремонт на редуктор тип “Гайдаров” и изработването на ново ленкерно окачване за моторни талиги.
3.Притежаваното от Вас свидетелство за регистрация на полезен модел от Патентното ведомство на Р.България с рег.№ BG 1339 U1 с наименование “Редуктор за колоос на трамвайна мотриса” и заявка за издаване на патент за изобретение с № 11534/26.11.2009г. за “Ленкерно водене на буксово лагеруване на релсово транспортно средство”.
4.Ако се избере процедура различна от тази и/или се сключи договор с друг участник ще се нарушат придобитите авторски права за интелектуална собственост на фирма “КОДИ МАКС”ЕООД.

I. Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки:        50100000.
II. Количество:
1. Ремонт на редуктор тип “Гайдаров” - до 40 бр.
2.  Изработване на ново ленкерно окачване за моторни талиги – до 80 бр.
III. Обособени позиции в обекта на поръчката:  Не.
IV.Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката: 1 /една/ година от възлагане на поръчката.
V.Условия и размер на гаранцията за участие и гаранция за изпълнение на пръчката:  Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) лева, платими до 28.05.2012г., в касата на дружеството или по банкова сметка. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) oт стойността на договора. Банковата сметка в лева на “Столичен Електротранспорт”ЕАД – поделение “Трамкар” е следната: IBAN: BG 59 SOMB 91301010283201, BIC: SOMBBGSF, “Общинска банка”АД, Клон "Денкоглу" – гр.София, България.
VI. Оценяването и класирането ще се извърши на база критерии за оценка - “най-ниска цена”.
VII. Изискуеми документи:
За участие в процедурата на договаряне с покана, следва да представите следните документи:
7.1.Документ за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/ на дружеството;
7.2. Данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС;
7.3. Доказателсва по чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП - копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за предходната година;
7.4. Доказателства за търговска репутация – 2 /два/ броя препоръки;
7.5. Имена на подизпълнителите /при условие, че ще се ползват такива и процента на тяхното участие в поръчката/ или декларация, че няма да се ползват подизпълнители;
7.6. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП;
7.7. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП;
7.8. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;
7.9.  Патент за полезен модел;
7.10. Адрес за кореспонденция, телефон и факс на офиса, банкова сметка;
7.11. Предварителна оферта;
7.12. Проекто-договор за изпълнение на поръчката.

Забележка: Изискуемите документи за участие да бъдат представени в оригинал или да бъдат заверени нотариално.

VIII. Срок за подаване на предварителната оферта: до 16.00 ч. на 28.05.2012г. в Служба “Личен състав” на “Столичен Електротранспорт” ЕАД – поделение “Трамкар”, находящо се на адрес: гр.София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 126А.
IX. Каня  Ви  на 30.05.2012г., в 10.00 часа на предварителни преговори, които ще се проведат в административната сграда на “Столичен Електротранспорт” ЕАД – поделение “Трамкар”, находяща се на адрес: гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” № 126А.

       

                                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                                                                                                                       / инж.Евгений Ганчев /
 


Страница 4 от 7

Полезни връзки