Архив конкурси 2012

Конкурс за: "Предоставяне за временно възмездно ползване на площ за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части"

E-mail Print
There are no translations available.

О Б Я В А

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”  ЕАД,
гр. София, бул. “Мария Луиза” 193,

Настоящият конкурс се организира и провежда от “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД по аналогия на чл.17, ал.3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета  с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичен общински съвет и Решение по т.5 от Протокол № 258/ 14.11.2013 г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за обявяване на конкурс за:
Позиция 1 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 626.09 кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
11 бр. трамвайни мотриси и
4 бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД за срок от 2 /две/ години.”
Позиция 2 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 626.09 кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
11 бр. трамвайни мотриси и
4 бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД за срок от 2 /две/ години.”

Позиция 3 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от  783,49 кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
14 бр. трамвайни мотриси и
6 бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД за срок от 2 /две/ години.”
Позиция 4 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от  783,49 кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
14 бр. трамвайни мотриси и
6 бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД за срок от 2 /две/ години.”

Начална основна годишна наемна цена:
Позиция 1: Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 626.09 кв.м. разположена върху външните метални части на 15 /петнадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на  57 176.42 евро, без ДДС.
Позиция 2: Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 626.09 кв.м. разположена върху външните метални части на 15 /петнадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на  57 176.42 евро, без ДДС.
Позиция 3 Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 783,49 кв.м. разположена върху външните метални части на 20 /двадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на  70 578.35 евро, без ДДС.
Позиция 4 Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 783,49 кв.м. разположена върху външните метални части на 20 /двадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на  70 578.35 евро, без ДДС.

Цена на конкурсната документация – 30 лв. с включен ДДС, платима в брой на място в касата на “Столичен електротранспорт”ЕАД.
Закупуване на конкурсната документация става в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София, бул. “Мария Луиза” №193, всеки работен ден до 27.12.2013 г. /включително/ от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч.
Депозита за участие в конкурса е в размер на:
Позиция 1 : 1400 (хилядa и четиристотин ) лева;
Позиция 2 : 1400 (хилядa и четиристотин ) лева;
Позиция 3 : 1500 (хиляда и петстотин) лева;
Позиция 4 : 1500 (хиляда и петстотин) лева;

Плащане на депозита се извършва по банковата сметка  на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД
IBAN: BG 80 SOMB 9130 10 10280204
BIC: SOMBBGSF  
Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, гр. София, Р. България – гр. София или
в брой в касата на дружеството на адрес  гр. София, бул. “Мария Луиза” № 193.
    Условията и реда за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.
До участие в конкурса се допускат  всички български юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ, закупили конкурсната документация и представили изискваните в нея документи.
Оглед може да се извършва след закупуване на конкурсната документация и предварително съгласуване всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до 06.01.2014 г. включително.
Оферти за участие в конкурса се приемат в деловодството на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193  до 16:00 часа на 06.01.2014 г.
Конкурсът ще се проведе на 09.01.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193- административна сграда, ІІІ етаж.
    За допълнителна информация и контакти: тел. 02/833 41 01


 

Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print
There are no translations available.

СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД

ОБЯВЯВА

Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

на следните обекти:            Конкурс №11: Павилион тухлен, с обща площ от 20 кв.м., находящ се на бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”.

        Първоначална месечна наемна цена: 110 лв (без вкл.ДДС);

            

           Конкурс №
12: Помещение, лека конструкция (бивша билетна каса), с обща площ 4.90 кв.м., находящо се на посл.спирка ТМ.№№11,12 – “Илиенци".

 Първоначална месечна наемна цена: 135 лв (без вкл.ДДС);           Конкурс №
13 : Модулна клетка, представляваща две помещения с обща площ от 30 кв.м., находяща се на спирка ТБ № 6 - “Люлин – Търново”.

            Първоначална месечна наемна цена: 230 лв (без вкл.ДДС);         Конкурс №
14 : Павилион лека конструкция, с обща площ от 43 кв.м., находящ се на тролейбусна спирка “Сточна гара”.

          Първоначална месечна наемна цена: 650 лв (без вкл.ДДС);Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации, които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 21.11.2012 г. вкл. - 13.00 ч. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.

Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, бул.”Кн.Мария Луиза” №193, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН до 21.11.2012 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.

За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025

e-mail: www.elektrotransportsf.com 

Търг с тайно наддаване за “ продажба на скрап от черни метали, цветни метали и трамвайни релси”

E-mail Print
There are no translations available.

                                                                “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД

                                                                                  ПОКАНА

             “Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 200 по точка 1 / 19.07.2012г. обявява търг с тайно наддаване за “за продажба на скрап от черни метали, цветни метали и трамвайни релси”.
Търгът ще се проведе на 20.08.2012 г. от 10:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
            Начална тръжна цена е както следва: За продажба на скрап от черни метали и цветни метали и релси: Обособена позиция 1 -  Продажба на скрап от стълбове:  4 800,00 лв; Обособена позиция 2– Продажба на скрап от черни метали:   11 945,00 лв.; Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали:   52 584,67 лв.;  Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от трамвайни релси: 100 000,00 лв. 
           Размерът на депозита за участие в търга е както следва: Обособена позиция 1 - Продажба на скрап от стълбове: 300 лв. (триста лева);  Обособена позиция 2 – Продажба на скрап от черни метали: 1000.00 лева (хиляда лева); Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали: 5000.00 лева (петхиляди лева);  Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от трамвайни релси:  5000.00 лева (петхиляди лева) по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
           Цена на тръжната документация е в размер на 200 /двеста/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 19.08.2012г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 19.08.2012г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 

“Изкупуване на излезли от употреба автомобилни гуми”

E-mail Print
There are no translations available.

                                                                                                                     До
                                                                                                                    “.................................” .........
                                                                                                                    ул./бул. “..........................” №.......
                                                                                                                     Факс  .....................................
                                                                                                                     e-mail:     
               
             Уважаеми дами и господа,
             Моля до 27.07.2012г. /петък/ да ни представите оферта за “Изкупуване на излезли от употреба автомобилни гуми”
              Видовете автомобилни гуми са както следва:
 №           
Размер на гумите

1.Гума 11.00 х 20

2.Гума 11 R22,5

3.Гума 275/70 R22,

4.Гума 315/80 R22,5

5.Гума 295/80 R22,5

6.Гума 10.00 х 20

7.Гума 9.00 х 20

8.Гума 8.25 х 20

9.Гума 14.00 х 24

       Транспортът до обектите на “Столичен електротранспорт е за сметка на Изпълнителя. Обектите на възложителя са следните: Тролейбусно депо “Искър”, намиращо се на адрес: гр. София 1528, кв. “Гара Искър ул. “Амстердам” №7; Тролейбусно депо “Надежда”, намиращо се на адрес: гр. София 1220, бул. “Подп. Калитин” №28; Ремонтно тролейбусно депо “Левски”, намиращо се на адрес: гр. София 1517, ул. “Бесарабия” №26; “Траненерго и РП” намиращо се на адрес: гр. София1202, ”Козлодуй”№16
              Офертата да съдържа следното:
              1.Финансови условия за изкупуване на автомобилните гуми съгласно горната таблица, без вкл. ДДС;
                2.Начин на плащане ( съгласно предложена от Вас схема);
                3.Условия за изкупуване (график, заявка, време за реагиране);
 Срок на валидност на офертата;
    Към ценовата оферта е необходимо да представите следните документи:
            1.ЕИК;
            2.Удостоверение за регистрация по ЗДДС;
            3.Удостоверение по регистрация по БУЛСТАТ.
            4.Валидно разрешително за изкупувана на излезли от употреба автомобилни гуми.
Представените копия на документите следва да бъдат заверени с надпис “Вярно с оргинала”, подпис на лицето, представляващо дружеството и печат на дружеството. Офертата следва да бъде представена в непрозрачен, запечатен плик, с ненарушена цялост на адрес гр.София, бул. “Княгиня Мария Луиза” №193.
          Върху плика кандидатът следва да посочи наименование на дружеството, адрес за кореспонденция, телефон и факс, както и наименованието на предмета на офертата. Оценка и класиране на кандидатите ще се извърши  на база най – изгодни финансови условия.    

                                                                           ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                                                                                                         /инж. Евгений Ганчев/
 

"Предоставяне за временно възмездно ползване на площ за осъществяване на външна реклама"

E-mail Print
There are no translations available.

О Б Я В А

“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”  ЕАД,
гр. София, бул. “Мария Луиза” 193,
Настоящият конкурс се организира и провежда от “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД по аналогия на чл.17, ал.3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета  с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичен общински съвет и Решение по т.5 от Протокол № 193/ 11.06.2012г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за обявяване на конкурс за:

Позиция 1:
“Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1177.32кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
20бр. трамвайни мотриси и
10бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД
 за срок от 2 /две/ години.”

Позиция 2: “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1177.32кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
20бр. трамвайни мотриси и
10бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД
 за срок от 2 /две/ години.”

Позиция 3: “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 1177.32кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
20бр. трамвайни мотриси и
10бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД

Начална основна годишна наемна цена:
 Позиция 1 : Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 1177.32кв.м., разположена върху външните метални части на 30 /тридесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на 105 958.80 евро, без ДДС.
Позиция 2 : Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 1177.32кв.м., разположена върху външните метални части на 30 /тридесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на 105 958.80 евро, без ДДС.
Позиция 3 : Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 1177.32кв.м., разположена върху външните метални части на 30 /тридесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на 105 958.80 евро, без ДДС.

Участникът следва да предложи цена, която да е по-висока от посочената горе начална основна годишна наемна цена. Предложените от участника цени за площта следва да бъде такава, щото годишната наемна цена за 1 кв.м. трябва да не е по-малка от или равна на 90 евро/ кв.м., без ДДС, изчислена като общата предложена цена се раздели на общата площ.

Цена на конкурсната документация – 240 лв. с включен ДДС, платима в брой на място в касата на “Столичен електротранспорт”ЕАД.
Закупуване на конкурсната документация става в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София, бул. “Мария Луиза” №193, всеки работен ден до 10.08.2012 г. /включително/ от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч.
Депозита за участие в конкурса е в размер на:
Позиция 1 : 5000 (пет хиляди) лева.           
Позиция 2 : 5000 (пет хиляди) лева
Позиция 3 : 5000 (пет хиляди) лева

Плащане на депозита се извършва по банковата сметка  на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД
IBAN: BG 80 SOMB 9130 10 10280204
BIC: SOMBBGSF  
Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, гр. София, Р. България – гр. София или
в брой в касата на дружеството на адрес  гр. София, бул. “Мария Луиза” № 193.
Условията и реда за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.
До участие в конкурса се допускат  всички български юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ, закупили конкурсната документация и представили изискваните в нея документи.
Оглед може да се извършва след закупуване на конкурсната документация и предварително съгласуване всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до 20.08.2012 г. включително.
Оферти за участие в конкурса се приемат в деловодството на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193  до 16:00 часа на 20.08.2012 г.
Конкурсът ще се проведе на  22.08.2012 г. от 10:00 часа в заседателната зала на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193- административна сграда, ІІІ етаж.
За допълнителна информация и контакти: тел. 02/833 41 01
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 3

Useful links