Архив 2013

“Доставка на електромеханични крикове”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на електромеханични крикове”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,12 MB).

 


 

 

“Доставка на нова баланс машина за балансиране на ротори и принтираща система към нея” -прекратена

Е-мейл Печат

Процедурата е прекратена!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на нова баланс машина за балансиране на ротори и принтираща система към нея”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (744 KB).

 


 

 

"Покупка на масла и греси"- борсова сделка

Е-мейл Печат
                                                   ПОРЪЧКА-СПЕСИФИКАЦИЯ Nо. 2/ 17.07.2013 г.
                                            към договор за борсово представителство №180/ 20.11.2012 г.

ДОВЕРИТЕЛЯT упълномощава ДОВЕРЕНИКА да търгува, съгласно условията на Договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия, стоките както следва:
 
1.Вид  поръчката: покупка.

2.Наименование на стоката: масла и греси.

3.Количество: съгласно приложение No. 1.
 
4.Качество: съгласно приложение No. 1.

5.Опаковка (маркировка): съгласно приложение No. 1.
 
6.Производство (произход): България, EU .

7.Дата на производство (година на производство): 2013-2014 г.

8.Срок на годност: съгласно БДС.
 
9.Местонахождение: гр.София
 
10.Място на предаване (франкировка): Франко склада на централно управление на "Столичен електротранспорт" ЕАД, намиращ се на адрес:  гр. София 1233, бул. "Княгиня Мария Луиза" №193, Франко склада на поделение "Трансенерго и РП", намиращ се на адрес: гр. София 1202, ул. "Колзлодуй" №16, Франко склада на поделение "Трамкар", намиращ на адрес: гр. София 1618, бул. "Цар Борис III" №126А.

11.Модул на делимост: един или повече от един контракт.

12.Срок за изпълнение: 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на борсовия договор.

13.Норма на товарене и други условия за предаването: по график, уточнен със купувача.

14.Срок на заплащане на цената: до 30 (тридесет) дни.

15.Начин на плащане: по банков път, срещу представяне на данъчна фактура в оригинал, приемно-предавателен протокол, сертификат за качество, експредиционна бележка, документ за платени мита и такси.

16.Условия за заплащане: Отложено, разрочено

17.Цена(максимална при покупка): най-ниската предложена на сесията на Софийска стокова борса АД.

18.График за приемане - предаване: по график но не повече от 5 дни от датата на заявката, уточнен със съхранителя. При доставка до склада на купувача чрез приемо-предавателни протоколи.

19.Рекламационен срок, начин за уреждане на рекламациите: рекламации за количеството се предявяват в момента на приемане; рекламации по качеството: не по-късно от 5 (пет) дни, считано от датата на товарния документ и най-късно 25 (двадесет и пет) дни от датата на товарителницата.

20.Гаранционен депозит: Към момента на сключване на договора, продавачът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, в размер на 2% (два процента) от стойността на договора  със срок на валидност 18 /осемнадесет/ месеца или парична сума внесена по сметката на купувача: "IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC SOMBBGSF, "Oбщинска банка" АД, Клон "Денкоглу", София, България, към момента на подписване на договора.

21.Неустойка: За закъснение при изпълнение на задълженията си по Договора, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент) от стойността на договора за всеки ден забавяне, но не повече от 15 % (петнадесет процента).

22.Срок на валидност на поръчката спецификация: един месец
 
23.Стоката е освободена от права и претенции от страна на трети лица.

24.Други документи:
     - Съдебно решение за регистрация или удостоверение от Агенцията по вписванията;
    - Удостоверение за актуално съдебно състояние от компетентният съд или удостоверение от Агенцията по вписванията, издадено през последните 6 месеца, считано от датата на сключване на борсовия договор;
    - Документ, удостоверяващ внасянето на гаранционния депозит;
 
25.Довереникът е задължен да включи клаузите и номера на тази поръчка - спецификация в борсовия договор. В борсовия договор следва да се впишат и: БУЛСТАТ, данъчен номер, актуален адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, област, точен адрес), лице за контакти, телефон, факс, както и електронна поща и интернет адрес, ако има такива, на ДОВЕРИТЕЛЯ.
Настоящата поръчка – спецификация се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – един за ДОВЕРИТЕЛЯ и един за ДОВЕРЕНИКА, всяка  със силата на оригинал и влиза в сила от датата на подписването й.

 
 
 ДОВЕРИТЕЛ:                                                                                           ДОВЕРЕНИК:
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”-ЕАД                                                            «ОГО» - ЕООД
 

“Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка /покупка/ на електрическа енергия на свободния пазар”


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (533 KB).

 


 

 

“Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Столичен електротранспорт” ЕАД


 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (649 KB).

 


 

 


Страница 3 от 7

Полезни връзки