Архив 2013

"Доставка на газьол за отопление"- борсова сделка

Е-мейл Печат
                                                 ПОРЪЧКА-СПЕСИФИКАЦИЯ Nо. 1/ 26.02.2013 г.
                                        към договор за борсово представителство №180/ 20.11.2012 г.
 
    ДОВЕРИТЕЛЯ упълномощава ДОВЕРЕНИКА да търгува, съгласно условията на Договора за борсово представителство и при по-долу посочените условия, стоките както следва:
 
1.Вид  поръчката: покупка

2.Наименование на стоката: газьол за отопление

3.Количество: 70 000 литра
 
4.Качество: Функционалните и техническите изисквания към горивото са указани в Приложение 1. Съгласно БДС ЕN 590; с всяка партида Продавача предоставя декларация за съответствие на качеството.
5.Опаковка (маркировка): доставката става в стандартни и чисти  автоцистерни с пломбиран люк и източваща тръба и съоръжени с помпа със собствено задвижване за разтоварване.
 
5.Производство (произход): България, EU

6.Дата на производство (година на производство): 2013 г.

7.Срок на годност: съгласно БДС
 
8.Местонахождение: гр.София
 
9.Място на предаване (франкировка): франко базите на Купувача
Трамвайно депо “Красна поляна”( гр. София 1330, бул. “Никола Мушанов” №149);
Трамвайно депо  “Банишора” (гр. София 1233, бул. “Княгиня Мария Луиза” №193);
Трамвайно депо “Искър”, намиращо се на адрес: гр. София 1528, кв. “Гара Искър ул. “Димитър Пешев” №5;
Тролейбусно депо “Искър” (гр. София 1528, кв. “Гара Искър ул. “Амстердам” №7);
Тролейбусно депо “Надежда” (гр. София 1220, бул. “Подп. Калитин” №28);
Ремонтно тролейбусно депо “Левски”, намиращо се на адрес: гр. София1517, ул. “Бесарабия” №26;
“Автобаза” (гр. София 1202, ул.”Будапеща” №98);
КМ “Слатина” (гр. София1574, ул.”Владово”№22);
Депо “Клокотница” (гр. София 1202,  бул.”Княгиня Мария Луиза”№84..
Поделение “Трамкар” (гр. София1618, бул.”Цар Борис III” №126 A).

10.Модул на делимост: един контракт

11.Срок за изпълнение: до изчерпване на количеството, но не повече от 1 /една/ година, считано от датата на двустранното подписване на Договора.

12.Норма на товарене и други условия за предаването: (място на предаване): по график но не повече от 5 дни от датата на заявката, уточнен със съхранителя.

13.Срок на заплащане на цената: ежемесечно, по партиди (на части).

14.Начин на плащане: по банков път, срещу представяне на данъчна фактура в оригинал, приемно-предавателен протокол, сертификат за качество, експредиционна бележка, документ за платени мита и такси.  

15.Условия за заплащане: отсрочено, със срок на плащане до 60 /шестдесет/ календарни дни след фактурирането на всяка доставка.

16.Цена(максимална при покупка): Базова цена на “Лукойл Нефтохим Бургас” АД – данъчна основа без ДДС с надбавка не повече от 30 лева за 1000 литра /към датата на борсовата сесия/

17.График за приемане - предаване: до 5 дни от датата на заявката, доставка до базите на Възложителя чрез приемо-предавателни протоколи.

18.Рекламационен срок, начин за уреждане на рекламациите: рекламации за количеството се предявяват в момента на приемане; рекламации по качеството: не по-късно от 5 (пет) дни, считано от датата на товарния документ и най-късно 25 (двадесет и пет) дни от датата на товарителницата.

19.Гаранционен депозит: Към момента на сключване на договора, продавачът представя банкова гаранция за изпълнение на договора, в размер на 3% (три процента) от стойността на договора  със срок на валидност 1 /една/ година или парична сума внесена по сметката на купувача: "IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC SOMBBGSF, "Oбщинска банка" АД, Клон "Денкоглу", София, България, към момента на подписване на договора.

20.Неустойка: За закъснение при изпълнение на задълженията си по Договора, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент) от стойността на договора за всеки ден забавяне, но не повече от 8 % (осем процента).

21.Срок на валидност на поръчката спецификация: един месец
 
22.Стоката е освободена от права и претенции от страна на трети лица.

23.Други документи:
    - Удостоверение от Агенцията по вписванията;
    - Удостоверение за съдимост на управлявашите/я;
            - Документ за липса на данъчни задължения;
    - Документ, удостоверяващ внасянето на гаранционния депозит;
 
25.Довереникът е задължен да включи клаузите и номера на тази поръчка - спецификация в борсовия договор. В борсовия договор следва да се впишат и: ЕИК, данъчен номер, актуален адрес за кореспонденция (град/село, пощенски код, област, точен адрес), лице за контакти, телефон, факс, както и електронна поща и интернет адрес, ако има такива, на ДОВЕРИТЕЛЯ.
Настоящата поръчка – спецификация се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра – един за ДОВЕРИТЕЛЯ и един за ДОВЕРЕНИКА, всяка  със силата на оригинал и влиза в сила от датата на подписването й.

 
 
 ДОВЕРИТЕЛ:                                                                                                  ДОВЕРЕНИК:
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”-ЕАД                                                       «ОГО» - ЕООД
 

“Доставка на силови кабели”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП" обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

 

“Доставка на силови кабели”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (553 KB).

 


 

 

"Доставка на автомобилни гуми"

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1031 KB).
 

“Доставка на бетон”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП" обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на бетон”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (488 KB).

 


 

 

“Доставка на кабели, проводници и електроматериали”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на кабели, проводници и електроматериали”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (571 KB).

 


 

 


Страница 6 от 7

Полезни връзки