Публична информация

Публична информация

Е-мейл Печат

Изтегли текста на наредбата...

 1. Договор за обществен превоз на пътници.

 

Изтегли текста на наредбата...

 2. Решение за избор на членовете, на съвета на директорите.


Изтегли текста на наредбата...

 3. Решение за подписване на частична гаранция по дългосрочен дълг.


Изтегли текста на наредбата...

 4. Допълнително споразумение към договор за обществен превоз на пътници.

 

Изтегли текста на наредбата...

 5. Устав на еднолично акционерно дружество.

 

Изтегли текста на наредбата... 6. Годишен доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Финансов отчет за 2020 година.

 

Изтегли текста на наредбата...

 7. Договор Топлофикация.

 

Изтегли текста на наредбата...

 8.Договор основни ремонти Релсов път.

 

Изтегли текста на наредбата...

 9.Договор основни ремонти Контактна мрежа.

 

Изтегли текста на наредбата...

 10.Бизнес план за развитие на "Столичен електротранспорт" 2021г..

 

 

 Изтегли текста на наредбата...

 11.Отчет за дейността на дружеството за период 01.01.2021г. - 30.09.2021г.

 

  Изтегли текста на наредбата...

 12.Годишен отчет за дейността на дружеството за 2021г.

 

  Изтегли текста на наредбата...

 13. Годишен доклад за дейността. Доклад на независимия одитор. Финансов отчет за 2021 година.

 

  Изтегли текста на наредбата...

 14.Отчет за дейността на дружеството за период 01.01.2022г. - 31.03.2022г..

 

 Изтегли текста на наредбата...

 15.Отчет за дейността на дружеството за период 01.01.2022г. - 30.06.2022г..

 

 


 

 

 

 Полезни връзки