Home | Section Blog
Example of Section Blog layout (FAQ section)

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка

E-mail Print PDF
There are no translations available.

“Столичен електротранспорт” ЕАД

ПОКАНА

 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № № 15 по точка 4/ 05.11.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап и тролейбуси за продажба на бройка.

 

Търгът ще се проведе на 26.11.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Началната тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 82 500,00 лв. (осемдесет и две хиляди и петстотин лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от поделение "Трансенерго и РП": 12 037,50 лв. (дванадесет хиляди тридесет и седем лева и петдесет стотинки) и за Обособена позиция 3–Продажба на употребявани тролейбуси за продажба на брой:

Наименование на тролейбуса за продажба на бройка

Инвентарен №

Количество, броя

Първоначална цена в BGN

1

"Икарус 280.92"

2054

1

11 260,00 лв.

2

"Икарус 280.92"

2105

1

9 720,00   

3

"Икарус 280.92"

2106

1

9 720,00 лв.

4

"Икарус 280.92"

2109

1

9 070,00 лв.

5

"Икарус 280.92"

2117

1

10 200,00 лв.

6

"Икарус 280.92"

2608

1

7 800,00 лв.

7

"Икарус 280.92"

2617

1

8 120,00 лв.

8

"Икарус 280.92"

2902

1

9 720,00 лв.

9

"Икарус 280.92"

2909

1

8 210,00 лв.

10

"Икарус 280.92"

2922

1

10 420,00 лв.

Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92"

 

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 3 000,00 лв. (три хиляди лева); Обособена позиция 2– Продажба на скрап от поделение "Трансенерго и РП": 250,00 лв. (двеста и петдесет лева) и за Обособена позиция 3–Продажба на употребявани тролейбуси за продажба на брой:

Наименование на тролейбуса за продажба на бройка

Инвентарен №

Количество, броя

Депозит за участие

1

"Икарус 280.92"

2054

1

300,00 лв.

2

"Икарус 280.92"

2105

1

200,00 лв.

3

"Икарус 280.92"

2106

1

200,00 лв.

4

"Икарус 280.92"

2109

1

200,00 лв.

5

"Икарус 280.92"

2117

1

250,00 лв.

6

"Икарус 280.92"

2608

1

100,00 лв.

7

"Икарус 280.92"

2617

1

150,00 лв.

8

"Икарус 280.92"

2902

1

250,00 лв.

9

"Икарус 280.92"

2909

1

150,00 лв.

10

"Икарус 280.92"

2922

1

200,00 лв.

Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92".

 

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 25.11.2021г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

 

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 25.11.2021г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

Last Updated on Wednesday, 10 November 2021 14:29
 

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print PDF
There are no translations available.

                                                          
 
                                        "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД   
                                                            ОБЯВЯВА
                            Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                                    на :


1.    Конкурс № 21
Павилион лека конструкция (етернит)  с обща площ от 46.50 кв.м., захранен с ток и вода, санитарен възел,   находящ   се  на първа тролейбусна спирка “Сточна гара”
·    Начална месечна наемна цена: 727.00. (седемстотин двадесет и седем ) лв. без  вкл.ДДС;
·    Депозит за участие : 727.00(седемстотин двадесет и седем )  лв.
2.    Конкурс № 22
Отдаване под наем на площи 3 кв.м. за монтиране на автомати за топли напитки  на територията на следните поделения :
                 Трамвайно депо “Красна поляна” – диспечери  - 1 автомат;
                 Трамвайно депо “Банишора” – диспечери –         1 автомат;
                 Трамвайно депо “Искър” – диспечери         -        1 автомат;
·    Първоначална месечна наемна цена :
·    Трамвайно депо “Красна поляна” – диспечери  - 120.00 (сто и двадесет)лв. без вкл.ДДС;
·    Трамвайно депо “Банишора” – диспечери –         120.00 (сто и двадесет)лв. без вкл.ДДС;
·    Трамвайно депо “Искър” – диспечери         -         120.00 (сто и двадесет)лв. без вкл.ДДС;
·    Депозит за участие: 240.00 ( двеста и четиридесет) лв.
3.    Конкурс № 23
Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А.
·    Първоначална месечна наемна цена : 182 (сто осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС;
·    Депозит за участие:  182 (сто осемдесет и два) лв.  
4.   Конкурс № 24
 Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет ) лв. без  вкл.ДДС;
·    Депозит за участие: 80 (осемдесет ) лв.   
5. Конкурс № 25
Помещение с обща площ 4.90 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11,12 – “Илиянци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв.  без  вкл.ДДС;
·    Депозит за участие:  52 (петдесет и два) лв.
6.  Конкурс №26
Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв.м., захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка ТМ.№№11, 12 – “Илиенци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет  ) лв. без  вкл.ДДС ;
·    Депозит за участие:  80 (осемдесет  ) лв.
7.    Конкурс № 27
Отдаване под наем на площ от 1 кв.м. за монтиране на автомат  за пакетирани храни, захарни изделия и безалкохолни   напитки  на територията на поделение “Трамкар”
·    Първоначална месечна наемна цена : 70.00(седемдесет)лв.без вкл.ДДС;
·    Депозит за участие:  70.00(седемдесет)лв.

   Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 18.11.2021 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
            Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  18.11.2021 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          Конкурсът ще се проведе на 19.11.2021 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                 www.elektrotransportsf.com                    
                                                                 e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
Last Updated on Thursday, 04 November 2021 09:37
 

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка

E-mail Print PDF
There are no translations available.

“Столичен електротранспорт” ЕАД

 

ПОКАНА

 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № № 13 по точка 5/ 07.10.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка.

 

Търгът ще се проведе на 26.10.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Началната тръжна цена е както следва:

За I– Продажба на тролейбуси за нарязване на скрап -  27 076,00 лв.

За II Продажба на употребявани тролейбуси за продажба на брой:

Наименование на тролейбуса за продажба на бройка

Инвентарен №

Количество, броя

Първоначална цена в BGN

1

"Икарус 280.92"

2054

1

11 260,00 лв.

2

"Икарус 280.92"

2101

1

9 450,00 лв.

3

"Икарус 280.92"

2105

1

9 720,00   

4

"Икарус 280.92"

2106

1

9 720,00 лв.

5

"Икарус 280.92"

2109

1

9 070,00 лв.

6

"Икарус 280.92"

2117

1

10 200,00 лв.

7

"Икарус 280.92"

2608

1

7 800,00 лв.

8

"Икарус 280.92"

2617

1

8 120,00 лв.

9

"Икарус 280.92"

2902

1

9 720,00 лв.

10

"Икарус 280.92"

2908

1

8 210,00 лв.

11

"Икарус 280.92"

2909

1

8 210,00 лв.

12

"Икарус 280.92"

2922

1

10 420,00 лв.

Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92"

 

Размерът на депозита за участие в търга е както следва:

 

I– Продажба на тролейбуси за нарязване на скрап: 3 000,00 лв. (три хиляди лева);  

Наименование на тролейбуса за продажба на бройка

Инвентарен №

Количество, броя

Депозит за участие

1

"Икарус 280.92"

2054

1

300,00 лв.

2

"Икарус 280.92"

2101

1

200,00 лв.

3

"Икарус 280.92"

2105

1

200,00 лв.

4

"Икарус 280.92"

2106

1

200,00 лв.

5

"Икарус 280.92"

2109

1

200,00 лв.

6

"Икарус 280.92"

2117

1

250,00 лв.

7

"Икарус 280.92"

2608

1

100,00 лв.

8

"Икарус 280.92"

2617

1

150,00 лв.

9

"Икарус 280.92"

2902

1

250,00 лв.

10

"Икарус 280.92"

2908

1

150,00 лв.

11

"Икарус 280.92"

2909

1

150,00 лв.

12

"Икарус 280.92"

2922

1

200,00 лв.

Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92".

 

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 25.10.2021г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

 

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 25.10.2021г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

Last Updated on Wednesday, 10 November 2021 14:27
 

Покана за търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ПОКАНА


“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № № 12 по точка 1/ 14.09.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

 

Пояснителните  документи може да изтеглите от долния линк:  (к.014.09.2021г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


ZIP формат (190 KB).

 

Last Updated on Tuesday, 14 September 2021 10:10
 

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 
      "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД        
ОБЯВЯВА
                            Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
    на :


1.    Конкурс № 15
Стол за хранене с обща площ 352 кв.м., захранен с ток и вода, санитарен възел,  находящ се в административната сграда на трамвайно депо “Красна поляна” – бул.”Никола Мушанов”№ 149.
·    Първоначална месечна наемна цена:350.00 (триста и  петдесет ) лв. без  вкл.ДДС.  
2.    Конкурс № 16
Постройка едноетажна, лека конструкция, с обща площ 72 кв.м., захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща се до административната сграда на тролейбусно депо “Искър”- бул.”Амстердам” №7.                      
·    Първоначална месечна наемна цена: 510.00(петстотин и  десет) лв. без  вкл.ДДС.  
3.    Конкурс № 17
 Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А.
·    Първоначална месечна наемна цена : 182 (сто осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС  
4.   Конкурс № 18
 Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., захранен с ток и вода,прилежащ санитарен възел, находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет ) лв. без  вкл.ДДС.  
5. Конкурс № 19
Помещение с обща площ 4.90 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11,12 – “Илиянци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв.  без  вкл.ДДС.
6.  Конкурс №20
Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв.м., захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка ТМ.№№11, 12 – “Илиенци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет  ) лв. без  вкл.ДДС .

      Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 22.07.2021 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
    Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  22.07.2021 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
       Конкурсът ще се проведе на 23.07.2021 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
Last Updated on Thursday, 04 November 2021 09:34
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 38

Useful links