Обществена поръчка за доставка на масла и греси, чрез борсова сделка

Сряда, 15 Юли 2009 00:00
Печат

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез борсова сделка

“Столичен електротранспорт” ЕАД  открива нова поръчка за доставка на масла и греси.  Поръчката ще се възлага на основание чл.103, ал.2, т.9 (чл.38, ал.1 от ППЗОП: “ В случаите на чл.90, ал.1, т.11, и чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП, когато обект на обществена поръчка е доставка на стоки, определени по списък в приложението, договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг определени по реда на Закона за стоковите борси и тържища”) от Закона за обществените поръчки, тъй като списъка на стоките обект на поръчката е включен в списъка по Приложение 1 на чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
Поради своето естество поръчката е разделена на следните обособени позиции:
1.    Oбособена позиция 1 – доставка на масла смазочни;
2.    Oбособена позиция 2 – Доставка на масло трансмисионно;
3.    Oбособена позиция 3 – доставка на греси;
4.    Oбособена позиция 4 – доставка на грес АЗМОЛ 1-13 или еквивалентна;
5.    Oбособена позиция 5 – доставка на масла смазочни, греси и спирачна течност в автобаза - подделение “Трансенерго и РП”.