Публична информация

Петък, 23 Април 2021 10:05
Печат

Изтегли текста на наредбата...

 1. Договор за обществен превоз на пътници.

 

Изтегли текста на наредбата...

 2. Решение за избор на членовете, на съвета на директорите.


Изтегли текста на наредбата...

 3. Решение за подписване на частична гаранция по дългосрочен дълг.


Изтегли текста на наредбата...

 4. Допълнително споразумение към договор за обществен превоз на пътници.

 

Изтегли текста на наредбата...

 5. Устав на еднолично акционерно дружество.

 

Изтегли текста на наредбата... 6. Годишен доклад за дейността 2020 година.

 

Изтегли текста на наредбата...

 7. Договор Топлофикация.

 

Изтегли текста на наредбата...

 8.Договор основни ремонти Релсов път.

 

Изтегли текста на наредбата...

 9.Договор основни ремонти Контактна мрежа.

 

 

Изтегли текста на наредбата...

 10.Бизнес план за развитие на "Столичен електротранспорт" 2021г..