Home | Competitions | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

E-mail Print
There are no translations available.

ПОКАНА

 

Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 50 по точка 1 / 25.07.2023г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

 

Търгът ще се проведе на 15.08.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Финансовите параметрите на търга са следните:

Обособена позиция

Начална тръжнa цена в BGN

Размер на депозита за участие в търга в BGN

1

Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси

57 600,00 лв. (петдесет и седем хиляди и шестстотин лева)

3000,00 лв. (три хиляди  лева)

2

Oбособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове

1 920.00 лв. (хиляда дветстотин и двадесет лева)

200,00 лв. (деста лева)

3

Обособена позиция 3Продажба на скрап от черни метали от поделение "Трансенерго и РП"

600,00 лв. (шестстотин лева)

50 лв. (петдесет лева);

4

Обособена позиция 4Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП"

213 674,60 лв. (двеста и тринадесет хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и шестдесет стотинки)

2000,00 лв. (две хиляди лева)

 

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

 

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 14.08.2023г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

 

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 14.08.2023г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 


Useful links