Доставка на трамваи втора употреба.

E-mail Print
There are no translations available.

 "Столичен електротранспорт" ЕАД проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки за "Доставка на трамваи втора употреба" разделени на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на трамваи втора употреба с междурелсие 1000 mm (1009 mm); Обособена позиция 2 - Доставка на трамваи втора употреба с междурелсие 1435 mm; Обособена позиция 3 - Доставка на прикачни вагони за междурелсие 1000 mm (1009 mm) и Обособена позиция 4 – Доставка на прикачни вагони за междурелсие 1435 т. В резултат на проведената процедура се сключи договор с IFTEC GmbH & Co.KG за Обособена позиция 2 -Доставка на 15 (петнадесет) броя трамвайни мотриси (втора употреба) марка "Татра" - T4DM с междурелсие 1435 mm и Обособена позиция 4 - Доставка на 15 (петнадесет) броя прикачни вагони (втора употреба) \марка "Татра" - B4DM с междурелсие 1435 mm. Цената за доставката е както следва за Обособена позиция 2 – трамвайни мотриси (втора употреба) марка "Татра" - T4DM с междурелсие 1435 mm: единичната цена е 109.202,42 лв. (сто и девет хиляди и двеста и два лева и четиридесет и две стотинки) и за Обособена позиция 4 - Доставка на прикачни вагони марка "Татра - T4DM с междурелсие 1435 mm: единичната цена е 65.426,82 лв. (шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и шест лева и осемдесет и две стотинки). Доставката се извършва на етапи (партиди) пускането на превозните средства в движение ще бъде поетапно до края на месец септември 2010 г.

 

Useful links