Конкурс за: “Предоставяне за временно възмездно ползване на по 1кв.м. от интериорното пространство за разполагане от наемателя на рекламни ръкохватки"

E-mail Print
There are no translations available.

О Б Я В А

                                                          “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”  ЕАД,
                                                             гр. София, бул. “Мария Луиза” 193,

По аналогия на чл.17, ал.3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета  с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичен общински съвет и Решение по т.1, Протокол № 155/25.08.2011г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, обявява конкурс за:
Позиция 1 “Предоставяне за временно възмездно ползване на по 1кв.м. от интериорното пространство за разполагане от наемателя на рекламни ръкохватки в общо:
13 бр. трамвайни мотриси и 8 бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД
за срок от 2 /две/ години”.
Позиция 2 “Предоставяне за временно възмездно ползване на по 1кв.м. от интериорното пространство за разполагане от наемателя на хенгъри-А5 в общо:
13 бр. трамвайни мотриси и 26 бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД
за срок от 2 /две/ години”.
Позиция 3 “Предоставяне за временно възмездно ползване на 24.052кв.м. от интериорното пространство за разполагане на реклама в оборудвани със стационарни табла общо:
15бр. трамвайни мотриси и  15бр. ремаркета на трамвайни мотриси на “Столичен електротранспорт” ЕАД
за срок от 2 /две/ години.”

Начална основна годишна наемна цена:
Позиция 1 :  Началната основна годишна наемна цена: за предоставената за временно възмездно ползване обща площ от 21кв.м. за разполагане от наемателя на рекламни ръкохватки, разположена в интериорното пространство на 21 /двадесет и едно/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на 12600 евро без ДДС.
Позиция 2 :  Началната основна годишна наемна цена: за предоставената за временно възмездно ползване обща площ от 39кв.м. за разполагане от наемателя на на хенгъри-А5, разположени в интериорното пространство на 39 /тридесет и девет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на 23400 евро без ДДС.
Позиция 3 :  Началната основна годишна наемна цена: за предоставената за временно възмездно ползване обща площ от 24.052кв.м от интериорното пространство за разполагане на реклама в оборудвани със стационарни табла 15 /петнадесет/ бр. трамвайни мотриси и 15 /петнадесет/ бр. ремаркета на трамвайни мотриси на “Столичен електротранспорт” ЕАД е в размер на 14431,20евро без ДДС.
* Участникът следва да предложи цена, която да е по-висока от посочената горе начална основна годишна наемна цена. Предложените от участника цени за площта по позиция 1 и/или позиция 2 и/или позиция 3 следва да бъдат такива щото годишнaтa наемнa ценa за 1 кв.м. за всяка една позиция трябва да не e по-малкa от или равнa на 600 евро/ кв.м., без ДДС, изчислена като общата предложена цена се раздели на общата площ.

Цена на конкурсната документация – 300 /триста / лева с включен ДДС, платима в брой на място в касата на “Столичен електротранспорт”ЕАД.
Закупуване на конкурсната документация става в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София, бул. “Мария Луиза” №193, всеки работен ден до 26.09.2011г. /включително/ от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч.
Размерът на депозитната вноска за участие в конкурса е:
Позиция 1 :  2000 (пет хиляди) лева
Позиция 2 : 5000 (пет хиляди) лева
Позиция 3 : 3000 (пет хиляди) лева
Депозитът се внася по банкова сметка на “Столичен електротранспорт” ЕАД:
IBAN: BG 80 SOMB 9130 10 10280204
BIC: SOMBBGSF 
Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, гр. София, Р. България,
или в брой в касата на дружеството на адрес гр. София, бул. “Мария Луиза” №193
*Внесеният депозит не се олихвява.
 Условията и реда за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.
Оглед може да се извършва след закупуване на конкурсната документация и предварително съгласуване всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до 10.10.2011г. включително.
Оферти за участие в конкурса се приемат в деловодството на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193  до 16:00 часа на 10.10.2011г.
Конкурсът ще се проведе на  14.10.2011г. от 10:00 часа в заседателната зала на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193- административна сграда, ІІІ етаж.
 За допълнителна информация и контакти: тел. 02/833 41 01

 

Useful links