Фирмени новини

Доставка на трамвайни мотриси и прикачни вагони - втора употреба

E-mail Print
There are no translations available.

Доставка на трамвайни мотриси  и прикачни вагони - втора употреба
за междурелсие 1000mm (1009mm)

           “Столичен електротранспорт”-ЕАД проведе открита процедура за “Доставка на трамваи втора употреба”. Процедурата е открита с решение  Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, публикувана в TED под №2010/ S 28-040377/ 10.02.2010г. и електронната страница на Държавен вестник под №4/10.02.2010г. Документацията за процедурата е утвърдена от СОС.  
         В резултата на проведената процедура на 14.02.2011г. се сключи договор с “Елиа”-АД за доставка на следните видове мотриси:
 – Доставка на 20 (двадесет броя) трамвайни мотриси тип T4D-C с модернизирана система за управление работещи и работили в транспортно предприятие на гр. Хале, Германия с междурелсие 1000mm (1009 mm) и
– Доставка на 20 броя прикачни вагони с модернизирана спирачна система тип B4D-C  за  междурелсие 1000 mm (1009) mm.
       Цената за доставката е както следва:
- за трамвайните мотриси тип T4D-C с модернизирана система за управление единичната цена е: 85 480.00 лв. (осемдесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет лева )
- за  прикачните вагони за междурелсие 1000mm (1009mm) тип B4D-C, единичната цена е 39 940.00 (тридесет и девет хиляди деветстотин и четиридесет лева).
        Доставката ще бъде извършена до края на 2011г. 

Тръжна процедура

E-mail Print
There are no translations available.

Тръжна  процедура  за  Доставка  и монтаж на 1 (един) бр. мобилна токоизправителна  подстанция  и реконструкция на 3 (три) бр. стационарни токоизправителни  подстанции

 

На 21.03.2011г. се подписа договор между „Столичен елетротранспорт”-ЕАД и „Сименс”-ЕООД за доставка на една мобилна токоизправителна станция (ТИС) и реконструкция на три броя стационарни ТИС. Финансирането на проекта е със заема от ЕБВР, отпуснат на „Столичен електротранспорт”-ЕАД през 2008г.

                Документацията на процедурата е по правилата на ЕБВР и е одобрена от СОС.

 

Ззакупени са 9 (девет) комплекта тръжна документация, подадени са  4 (четири) броя оферти от следните Кандидати: EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.; ABB Consortium; ELECTREN, S.A.; SIEMENS EOOD.

Всички действия по процедурата са съгласувани с ЕБВР,  в Комисита по провеждането и  участваха представители на  СОС  и СО.

 

Оценката на подадените оферти  е извършена в съответствие с изискванията на тръжната документация, като се премина през следните етапи:

-          предварителен преглед на офертите;

-          техническо оценяване на офертите;

-          финансово оценяване на офертите.

 

Извършено е следното класиране.

 

No.

Кандидат

Цена на офертата при отварянето и

с ДДС

Отговаря

ли на докум. изисквания

[да или не]

Обща преизчислена цена с ДДС [EUR]

Отговаря

ли на техн. изисквания [да или не]

Кла-сира-не

1

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.

EUR 5.394.086,34

и

BGN 1.054.542,74

НЕ

6.137.082,68

НЕ

2

2

ABB Consortium (ABB Bulgaria Ltd. and ABB Switzerland Ltd.)

CHF 5.251.871,25

и

EUR 1.911.049,62

и

BGN 1.753.523,69

ДА

 

 

6.625.469,65

 

 

ДА

3

3

ELECTREN, S.A.

EUR 8.337.989,21

ДА

8.337.989,20

ДА

4

4

SIEMENS EOOD

EUR 5.479.959,44

и

BGN 1.234.748,36

ДА

6.111.276,25

ДА

1

 

 

Реконструкцията на станциите е първи етап от модернизацията на инфраструктурата на дружеството и в частност токоизправителните станции ( общо 24 на брой).

 

Очакваните ефекти са:

- икономия на ел.енергия;

- повишавене на сигурността на ескпоатационни персонал;

- повишаване на безаварийността на ел.транспорт ( чрез повишаване на сигурността на захранване на енергийната система) и др.

 

 

22.03.2011г.

 

Курс за придобиване на правоспособност за ватмани – кат. “ Т тм “

E-mail Print
There are no translations available.

               "СТОЛИЧЕН    ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

               СЪОБЩАВА,  че  на  14.03.2011г.  ( понеделник ) от  08.15 часа  в  канцеларията  на  инж.  Иво  Василев -  зам.  директор  по  ЕВ  ще  се  проведе  събеседване  с  кандидатите  за  участие  в  курс  за  придобиване  на  правоспособност  за  ватмани – кат.  “ Т тм “

               Одобрените  (  12  бр.   )  кандидати  ще  бъдат  насочени  за  психологическо  изследване . Те  следва  да  отговарят  на  следните  условия :

               1. Възраст  от  21  до  49  години.
               2. Образование  -  средно  техническо  ( минимум ).
               3. Физически  и  психически  здрави.
               4. Неосъждани.
               5. На  притежаващите  свидетелства  за  управление  на  МПС  да  не са  отнети  повече  от  6  точки  и  да  нямат  регистрация  на  положителни  проби  за  алкохол  в  КАТ.

               На  14.03.2011г.   на  събеседването  кандидатите  да  носят  със  себе  си:

               -  лична  карта ;
               -  диплома  за  средно  техническо  образование;

               Курсът  ще  започне  на  16.05.2011г.  и  ще  струва  600  лв., които  могат  да  бъдат  платени  на  две  равни  вноски.  Първата   се  внася  на  20.05.2011г.  в  деня  на  откриване  на  курса,  а  втората  през  м. юли 2011г.
 

Kурс за придобиване на правоспособност за водач на тролейбус - категория Т тб

E-mail Print
There are no translations available.

           "СТОЛИЧЕН    ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

           Съобщава, че на 10.02. 2011г. от 08.30 часа в канцеларията на инж. Иво Василев - зам. директор по ЕВ ще се проведе събеседване с кандидатите за участие в курс за придобиване на правоспособност за водач на тролейбус - категория Т тб. Одобрените (16 броя) кандидати ще бъдат насочени за психологическо изследване. Те следва да отговарят на следните условия:
           1.    Възраст от 21 до 49 години ;
           2.    Образование - най - малко средно ;
           3.    Здрави , неосъждани ;
           4.    Да притежават свидетелство за управление на МПС -категория " Д" ;

           Кандидатите да носят на 10. 02. 2011г. със себе си :
           диплома за завършено най - малко средно образование,
           лична карта ,
           шофьорска книжка с контролен талон,
           удостоверение от КАТ за извършените нарушения като водач на МПС.

           Курсът ще започне на 07.03.2011г. и ще бъде безплатен, като при започване на курса се сключва предварителен договор за работа като тролейбусен водач в "Столичен Електротранспорт" ЕАД   най - малко 2 години.

 

Поздравление от Kмeта на гр. София по случай 110 годишнината на българския трамвай

E-mail Print
There are no translations available.

.
 


Page 31 of 33

Useful links