Фирмени новини

Сертификати на поделение "Трансенерго и РП"

E-mail Print
There are no translations available.

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе сертифицирано по ISO 14001:2005 през месец октомври 2010 г.  

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе сертифицирано по BS OHSAS 18001:2007 през м. септември 2010г.

 

 

Доставка на нови единични тролейбуси.

E-mail Print
There are no translations available.

Съгласно Решение №230 от 16.04.2009 г. и №509/ 29.07.2009г. на Столичен общински съвет "Столичен електротраснпорт" ЕАД проведе съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие процедура по правилата на банката за "Доставка на тридесет (30) нови единични тролейбуси". В резултат на това се сключи договор между Skoda Electric a.s. и "Столичен електротранспорт" ЕАД (Договор № 154/ 11.04.2010г.). Съгласно договорираното първите доставки по договора се очакват след 10 (десет) месеца от датата на сключване на договора или първата половина на месец септември 2010 г. Цената за един брой тролейбус възлиза на 451 645.00 Евро. (четиристотин петдесет и една хиляди и шестстотин четиридесет и пет евро). Към момента договорът се изпълнява предсрочно.

 

Доставка на трамваи втора употреба.

E-mail Print
There are no translations available.

 "Столичен електротранспорт" ЕАД проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки за "Доставка на трамваи втора употреба" разделени на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на трамваи втора употреба с междурелсие 1000 mm (1009 mm); Обособена позиция 2 - Доставка на трамваи втора употреба с междурелсие 1435 mm; Обособена позиция 3 - Доставка на прикачни вагони за междурелсие 1000 mm (1009 mm) и Обособена позиция 4 – Доставка на прикачни вагони за междурелсие 1435 т. В резултат на проведената процедура се сключи договор с IFTEC GmbH & Co.KG за Обособена позиция 2 -Доставка на 15 (петнадесет) броя трамвайни мотриси (втора употреба) марка "Татра" - T4DM с междурелсие 1435 mm и Обособена позиция 4 - Доставка на 15 (петнадесет) броя прикачни вагони (втора употреба) \марка "Татра" - B4DM с междурелсие 1435 mm. Цената за доставката е както следва за Обособена позиция 2 – трамвайни мотриси (втора употреба) марка "Татра" - T4DM с междурелсие 1435 mm: единичната цена е 109.202,42 лв. (сто и девет хиляди и двеста и два лева и четиридесет и две стотинки) и за Обособена позиция 4 - Доставка на прикачни вагони марка "Татра - T4DM с междурелсие 1435 mm: единичната цена е 65.426,82 лв. (шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и шест лева и осемдесет и две стотинки). Доставката се извършва на етапи (партиди) пускането на превозните средства в движение ще бъде поетапно до края на месец септември 2010 г.

 

СЕРТИФИКАТИ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ

E-mail Print
There are no translations available.

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе пресертифицирано по ISO 9001:2008 през месец април 2010г.

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  притежава сертификат по ISO 9001:2008

 

 

 

Поделение "Трамкар" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе сертифицирано по ISO 9001:2008 през месец януари 2010г.

 

 

 

"Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе пресертифициран по ISO 9001:2008 през месец септември 2010г.

"Столичен Електротрансопрт" ЕАД  притежава сертификат по ISO 9001:2008

 

Социална програма

E-mail Print
There are no translations available.

През 2009г. Съветът на директорите на “Столичен електротранспорт”ЕАД одобри социална програма, даваща възможност за безплатни правни консултации и съдействие по наказателни дела.

Обхват на програмата:

•    Юридическа консултация по наказателни дела, свързани с престъпления по транспорта, извършени от водачи при и по повод възложената от “Столичен електротранспорт”ЕАД работа;

•    Процесуално представителство по наказателни дела, свързани с престъпления по транспорта, извършени от водачи при и по повод възложената от “Столичен електротранспорт”ЕАД работа.

Условия за ползване:

•    Служебна бележка за удостоверяване на трудово правоотношение със “Столичен електротранспорт”ЕАД;

•    Образувано досъдебно или съдебно наказателно производство във връзка с деяния, осъществени по време и във връзка с работата, засягащи транспортната безопасност;

•    Съмнение за извършено престъпление във връзка с безопасността на транспорта, засягащо живота, здравето или собствеността на хората.


Какво да очаквате от консултанта:

•    Професионален подход към поставените въпроси във връзка с транспортните престъпления;

•    Безплатна консултация / процесуално представителство;

•    Съдействие пред компетентните органи във връзка с транспортните престъпления.

•    Предоставяне на  услугата в работно време по места.


Какво се очаква от Вас:

•    Добросъвестно представяне на фактите относно конкретния казус;

•    Незлоупотреба с предоставената услуга;

•    Неангажиране на консултанта с юридически проблеми, различни от попадащите под обхвата на социалната програма.


Конкретни резултати:

•    Правна защита на водачите на “Столичен електротранспорт”ЕАД във връзка с опасността от реализиране на наказателна отговорност и налагане на наказание за извършено транспортно престъпление;
•    Улесняване и осигуряване на безплатен достъп на нуждаещите се до професионална консултация;
•    Осигуряване на възможност водачите да фокусират своето внимание върху спокойното и ефективно осъществяване на транспортно обслужване.

                   В случай на нужда, не се колебайте да потърсите съдействие по програмата от началниците на трамвайни и тролейбусни депа и главния юрисконсулт на “Столичен електротранспорт”ЕАД.
 

 


Page 31 of 31

Useful links