Начало | Конкурси | Предоставяне за временно възмездно ползване на площи за осъществяване на реклама

Предоставяне за временно възмездно ползване на площи за осъществяване на реклама

Е-мейл Печат

                              О Б Я В А

          “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”  ЕАД,
            гр. София, бул. “Мария Луиза” 193,
Настоящият конкурс се организира и провежда от “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД по аналогия на чл.17, ал.3 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета  с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичен общински съвет и Решение по т. 3 от Протокол № 237/ 04.06.2013 г. на Съвета на директорите на “Столичен електротранспорт” ЕАД, за обявяване на конкурс за:
Позиция 1 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 626.09 кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
-    11 бр. трамвайни мотриси и
-    4 бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД за срок от 2 /две/ години.”
Позиция 2 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от 626.09 кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
-    11 бр. трамвайни мотриси и
-    4 бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД за срок от 2 /две/ години.”

Позиция 3 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от  783,49 кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
-    14 бр. трамвайни мотриси и
-    6 бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД за срок от 2 /две/ години.”
Позиция 4 “Предоставяне за временно възмездно ползване на площ от  783,49 кв.м. за осъществяване на реклама, представляваща външни метални части на общо:
-    14 бр. трамвайни мотриси и
-    6 бр. тролейбуса на “Столичен електротранспорт” ЕАД за срок от 2 /две/ години.”

Начална основна годишна наемна цена:
Позиция 1: Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 626.09 кв.м. разположена върху външните метални части на 15 /петнадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на  57 176.42 евро, без ДДС.
Позиция 2: Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 626.09 кв.м. разположена върху външните метални части на 15 /петнадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на  57 176.42 евро, без ДДС.
Позиция 3 Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 783,49 кв.м. разположена върху външните метални части на 20 /двадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на  70 578.35 евро, без ДДС.
Позиция 4 Началната основна годишна наемна цена за предоставената за временно възмездно ползане обща площ от 783,49 кв.м. разположена върху външните метални части на 20 /двадесет/ електротранспортни возила (трамвайни мотриси и тролейбуси) е в размер на  70 578.35 евро, без ДДС.

Цена на конкурсната документация – 30 лв. с включен ДДС, платима в брой на място в касата на “Столичен електротранспорт”ЕАД.
Закупуване на конкурсната документация става в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София, бул. “Мария Луиза” №193, всеки работен ден до 28.06.2013 г. /включително/ от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 16:00ч.

Депозита за участие в конкурса е в размер на:
Позиция 1 : 1400 (хилядa и четиристотин ) лева;
Позиция 2 : 1400 (хилядa и четиристотин ) лева;
Позиция 3 : 1500 (хиляда и петстотин) лева;
Позиция 4 : 1500 (хиляда и петстотин) лева;

Плащане на депозита се извършва по банковата сметка  на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД
IBAN: BG 80 SOMB 9130 10 10280204
BIC: SOMBBGSF  
Общинска банка АД, клон “Денкоглу”, гр. София, Р. България – гр. София или
в брой в касата на дружеството на адрес  гр. София, бул. “Мария Луиза” № 193.
    Условията и реда за провеждане на конкурса са описани в утвърдената конкурсна документация.
До участие в конкурса се допускат  всички български юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на ТЗ, закупили конкурсната документация и представили изискваните в нея документи.
Оглед може да се извършва след закупуване на конкурсната документация и предварително съгласуване всеки работен ден от 10:00ч. до 16:00ч. до 08.07.2013 г. включително.
Оферти за участие в конкурса се приемат в деловодството на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193  до 16:00 часа на 08.07.2013 г.
Конкурсът ще се проведе на  10.07.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала на “Столичен  електротранспорт”  ЕАД, гр. София, бул. “Мария Луиза” №193- административна сграда, ІІІ етаж.
    За допълнителна информация и контакти: тел. 02/833 41 01

 


Полезни връзки