Начало | Конкурси | Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Tърг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 43 по точка 5/ 06.06.2018г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на залежали материали от складовете на „Столичен електротранспорт” ЕАД.


Търгът ще се проведе на 02.07.2018 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция № 1 Продажба на крепежни елементи: 5000,00 лв. (петхиляди лева); За Обособена позиция № 2 Продажба на нитове: 8 200,00 лв. (осем хиляди и двеста лева); За Обособена позиция № 3 Продажба на изработени части за трамвайни мотриси: 1 200,00 лв. (хиляда и двеста лева); За Обособена позиция № 4 Продажба на метални  9 200,00 лв. (девет хиляди и двеста лева); За Обособена позиция № 5  Продажба на части от цветни метали: 3 900,00 лв. (три хиляди и деветстотин лева); За Обособена позиция № 6 Продажба на елементи от цветни метали: 34 700,00 лв. (тридесет и четири хиляди седемстотин лева); За Обособена позиция № 7  Продажба на части за ТБ Икарус и ЗИУ: 12 700,00 лв. (дванадесет хиляди и седемстотин лева); За Обособена позиция № 8 Продажба на В и К части: 830,00 лв. (осемстотин и тридесет лева); За Обособена позиция № 9 Продажба на лагери: 15 200,00 лв. (петнаддесет хиляди и двеста лева); За Обособена позиция № 10 Продажба на електроматериали от ТМ и ТБ: 16 000,00 лв. (шестнадесет хиляди  лева); За Обособена позиция № 11 Продажба на електроматериали: 10 500,00 лв. (десетхиляди и петстотин лева); За Обособена позиция № 12 Продажба на електроматериали – предпазители, изолатори и текстолити: 4000,00 лв. (четири хиляди лева); За Обособена позиция № 13 Продажба на електроматериали – предпазители: 24 200,00 лв. (двадесет и четири хиляди и двеста лева): За Обособена позиция № 14 Продажба на електроматериали кабели, щуцери, щепсели и др.: 4 200,00 лв. (четири хиляди и двеста лева); За Обособена позиция № 15 Продажба на активни електронни елементи: 9 800,00 лв. (девет хиляди и осемстотин лева); За Обособена позиция № 16 Продажба на пасивни електронни елементи: 9 750,00 лв. (девет хиляди и седемстотин и петдесет); За Обособена позиция № 17 Продажба  електрографитни четки: 15 000,00 лв. (петнадесет хиляди лева); За Обособена позиция № 18 Продажба  електрографити: 65 400,00 лв. (шестдесет и пет хиляди и четиристотин лева); Обособена позиция № 19 Продажба други материали:  7 000,00 лв. (седем хиляди лева); За Обособена позиция № 20 Продажба други материали - Разединител Т4Д и Блок памет: 21 300,00 лв. (двадесет и една хиляди и триста лева); За Обособена позиция № 21 Продажба на други залежали материали: 2 500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева); За Обособена позиция № 22 Продажба на други залежали материали: 3 800,00 лв. (три хиляди и осемстотин лева).
 
Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За Обособена позиция № 1 Продажба на крепежни елементи: 275,00 лв. (двеста седемдесет и пет лева); За Обособена позиция № 2 Продажба на нитове: 410,00 лв. (четиристотин и десет лева); За Обособена позиция № 3 Продажба на изработени части за трамвайни мотриси: 60,00 лв. (шестдесет лева); За Обособена позиция № 4 Продажба на метални 460,00 лв. (четиристотин и шестдесет лева); За Обособена позиция № 5  Продажба на части от цветни метали: 195,00 лв. (сто деветдесет и пет лева); За Обособена позиция № 6 Продажба на елементи от цветни метали: 1 735,00 лв. (хиляда седемстоти тридесет и пет лева); За Обособена позиция № 7  Продажба на части за ТБ Икарус и ЗИУ: 635,00 лв. (шестстотин тридесет и пет лева); За Обособена позиция № 8 Продажба на В и К части: 41,50 лв. (четиридесет и един лева и петдесет стотинки); За Обособена позиция № 9 Продажба на лагери: 760,00 лв. (седемстотин и шестдесет лева); За Обособена позиция № 10 Продажба на електроматериали от ТМ и ТБ: 800,00 лв. (осемстотин лева); За Обособена позиция № 11 Продажба на електроматериали: 525,00 лв. (петстотин двадесет и пет лева); За Обособена позиция № 12 Продажба на електроматериали – предпазители, изолатори и текстолити: 200,00 лв. (двеста лева); За Обособена позиция № 13 Продажба на електроматериали – предпазители: 1210,00 лв. (хиляда двеста и десет лева): За Обособена позиция № 14 Продажба на електроматериали кабели, щуцери, щепсели и др.: 210,00 лв. (двеста и десет лева); За Обособена позиция № 15 Продажба на активни електронни елементи: 490,00 лв. (четиристотин и деветдесет лева); За Обособена позиция № 16 Продажба на пасивни електронни елементи: 487,50 лв. (четиристотин осемдесет и седем лева и петдесет стотинки); За Обособена позиция № 17 Продажба  електрографитни четки: 750,00 лв. (седемстотин и петдесет лева); За Обособена позиция № 18 Продажба  електрографити: 3 270,00 лв. (три хиляди двеста и седемдесет лева); Обособена позиция № 19 Продажба други материали:  350,00 лв. (триста и петдесет лева); За Обособена позиция № 20 Продажба други материали - Разединител Т4Д и Блок памет: 1 065,00 лв. (хиляда и шестдесет и пет лева); За Обособена позиция № 21 Продажба на други залежали материали: 125,00 лв. (сто двадесет и пет лева); За Обособена позиция № 22 Продажба на други залежали материали: 190,00 лв. (сто и деветдесет лева).
 
 Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цена на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 29.06.2018г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16,00 ч. на 29.06.2018г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 


Полезни връзки