Начало | Конкурси | Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат
Normal 0

 

ПОКАНА

 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 55 по точка 3 / 26.10.2023г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

 

Търгът ще се проведе на 16.11.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Финансовите параметрите на търга са следните:

Обособена позиция

Начална тръжнa цена в BGN

Размер на депозита за участие в търга в BGN

1

Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси.

40 800, лв. (четиридесет хиляди и осемстотин лева)

2500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева)

2

Обособена позиция 2– Продажба на скрап от стълбове от поделение "Трансенерго и РП".

6 200,00 лв. (шест хиляди и двеста лева)

500,00 лв. (петстотин лева)

3

Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали от поделение "Трансенерго и РП":

420,00 лв. (четиристотин и двадесет лева)

100 (сто) лева

4

Обособена позиция 4– Продажба на скрап от трамвайни мотриси за нарязване,

28 520,40 лв. (двадесет и осем хиляди пестотин и двадесет лева и четиридесет стотинки)

3 000,00 лв. (три хиляди лева)

5

Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от черни метали.

6 637,85 лв. (шест хиляди шестстотин тридесет и седем лева и осемдесет и пет стотинки)

150.00 лв. (сто и петдесет лева)

6

Обособена позиция 6 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП".

25 563,94 лв. (двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и три лева и деветдесет и четири стотинки)

 

1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева); метали

7

Обособена позиция 7 - Продажба на скрап от цветни метали.

26 434,54 лв. (двадесет и шест хиляди четиристотин тридесет и четири лева и петдесет и   четири стотинки)

 

1500,00 лв. (хиляда и петстотин лева)

8

Обособена позиция 8 - Продажба на скрап от лагери от легирана стомана.

510,00 лв. (петстотин и десет лева)

50,00 лв. (петдесет лева)

9

За Обособена позиция 9 - Продажба на негодни оловни акумулаторни батерии.

2 627,00 лв. (две хиляди шестстотин и двадесет и седем лева)

200 лв. (двеста лева)

10

За Обособена позиция 10 - Продажба на негодни никел кадмиеви акумулаторни батерии.

2 732,10 лв. (две хиляди седемстотин тридесет и два лева и десет стотинки)

 

110,00 лв. (сто и десет лева)

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

 

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 15.11.2023г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

 

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 15.11.2023г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

 

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

 

 


Полезни връзки