Кариери (работни места)

Заповед за прекратяване сключване на трудови договори за всички категории персонал.

Е-мейл Печат

                                                    З А П О В Е Д

                                            No 03-183 / 26.06.2012


           Във връзка с намалена транспортна задача за ІІІ-то тримесечие на 2012г.


                                                 Н А Р Е Ж Д А М:

1.Считано от 26.06.2012г. да се прекрати сключване на трудови договори за всички категории персонал.

2. Допуска се изключение за водачи на тролейбуси и трамваи.
За друг персонал   по преценка на  ръководителите  на трамвайните и тролейбусните депа и директорите на под. “Трансенерго и РП” и “Трамкар”, след съгласуване с Изпълнителния директор, при наличие на свободни работни места, и при условие, кандидатите да не са придобили и упражнили  право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл.68 ал.1 и ал.2 от КСО.

3. Да не се продължават трудовите договори, сключени по реда на чл.68 от КТ.

           Контрол по изпълнението на Заповедта ще упражнявам лично.

           Настоящата Заповед отменя Заповед № 1059/06.10.2009г.

 


                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: инж. Евг. Ганчев
                                                                                                             

 

 

 

 Полезни връзки