Архив обществени поръчки 2012 г.

Процедура на договаряне без обявление с покана

Е-мейл Печат
                                                                         До
                                                                         “Профит Софтуер“ ООД
                                                                         ул. „Димитър Манов“ №33, офис №7,
                                                                         ж.к. „Иван Вазов“
                                                                         Район „Триадица“
                                                                         1408 - София    
                                                                         факс 02 953 16 21
                                                                         e-mail: profit@evrotur.net


П О К А Н А

Относно: провеждане на процедура на договаряне без обявление (с покана) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържанe на счетоводна софтуерна система PROFIT”.
 С настоящата покана Ви  Каним на преговори за провеждане на процедурата.
Причините налагащи провеждането на обществена поръчка, чрез договаряне с покана са следните:
         Съгласно Закона за обществени поръчки е наложително да  се сключи договор за „Поддържанe на счетоводна софтуерна система PROFIT” ползвана от счетоводните отдели на Централно управление, поделение „Трансенерго и РП“ и поделение „Трамкар“ на  „Столичен електротранспорт“ ЕАД.
1. Обществената поръчка се открива на основание чл. 103, ал. 2, т.т. 2 и 5 от  Закона за обществени поръчки:
 1.1. Софтуерната счетоводна система Profit e патентно защитена за което има съответния документ издаден от патентно ведомство на Република Бългрария (Свидетелство за търговска марка №22014) издадено на  „Мух Нет“  АД – Германия (собственик на фирма „Профит Софтуер“ ООД).
1.2.  Служителите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД са обучени да работят на   софтуерна програма Profit, софуера е инсталиран на много компютри и сървари и евентуалното му заменяне с друг счетоводен продукт би разстроил работата за дълъг период от време на счетоводните отдели та дори и би спряло работата им, като не на последно място би могло и да се стигне до обновяване на хардуера на счетоводството, което ще донесе негативни финансови разходи за дружеството
 I. Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществените поръчки:       72212443 – Услуги по разработване на софтуер за счетоводство; IA31 – Подобрения; IA27 - Подновяване.
II. Количество:
 За всички счетводители в Централно управленеи на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, поделение „Трансенерго и РП“ и поделение „Трамкар“.
III. Обособени позиции в обекта на поръчката:  Не.
IV. Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката: 24 /двадесет и четири/ месеца от възлагане на поръчката.
V.  Условия и размер на гаранцията за участие и гаранция за изпълнение на пръчката:  Гаранция за участие в процедурата е в размер на 500.00 лв. (петстотин лева), платими до 13.09.2012г., в касата на дружеството или по банкова сметка. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 (един) % oт стойността на договора. Банкова сметка на “Столичен Електротранспорт” ЕАД – IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202; BIC: SOMBBGSF, Столична общинска банка-АД, Финасов  Център "Денкоглу", София, България.
VI. Оценяването и класирането ще се извърши на база критерии за оценка - “най-ниска цена”.
VII. Изизискуеми документи:
За участие в процедурата на договаряне с покана, следва да представите следните документи:
7.1.ЕИК;
7.2.Данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС;
7.3.Доказателсва по чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП- копие от годишния баланс и    отчета за приходите и разходите за предходната година, заверени от одитор;
7.4. Доказателства за търговска репутация - 2 броя препоръки;
7.5.Имена на подизпълнителите /при условие, че ще ползва такива и процента на тяхното участие в поръчката/ или декларация, че няма да ползват подизпълнители;
7.6.Свидетелство за търговска марка за продукта „PROFIT” от Патентно ведомство на Република България.
7.6. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП;
7.7. Декларация, че не са налице обстоятелствата по чл.47, ал. 2  от ЗОП;
7.8. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата;
     7.9.Адрес за кореспонденция, телефон и факс на офиса;
     7.10.Предварителна оферта – по предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
    
Всички изисквани документи трябва да са  на български език.
VIII.Срок за подаване на предварителната оферта: до 16,00ч. на 13.09.2012г., в  “Деловодство” на централно управление на “Столичен Електротранспорт” ЕАД гр.София.
IX. Каня  Ви  на 14.09.2012 г., в 13.00 часа на предварителни преговори, които ще се проведат в гр.София - сградата на Централното управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се на бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
    

                                                                ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
                                                                                                     /инж. Евгений Ганчев/
 

“Доставка на 20 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 мм“

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка на 20 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 мм“

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (4559 KB).

 

 
Документация след решение за промяна

 Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (6,35 KB).

 

 

Решение за удължаване срока за подаване на оферти

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (162 KB).

 

“Ремонт на покриви на сгради в депа, собственост на „Столичен

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Ремонт на покриви на сгради в депа, собственост на  „Столичен
електротранспорт“ЕАД“

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (559 KB).

 

“Доставка на резервни части за тролейбуси“

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка  на  резервни  части за  тролейбуси“

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (888 KB).

 

Открита процедура за закупуване на 50 броя нови нископодови тролейбуси - отваряне на цени

Е-мейл Печат

Отваряне на цени

 


Страница 3 от 7

Полезни връзки